آرشیف

2015-1-24

محمد آصف همراز

اساسات مــدیـــریـــــــــــت

 
Management principles
 
مدیریت یا منجمنت عبارت از پروسه سازماندهی وحمایت محيطى است كه درآن كارمى نمایيم ويا به مفهوم ديگرمنجمنت پروسه  دست رسى به يك نتيجه دلخواه ازطريق استفاده مفيد از منابع (قوى بشرى یا Human      Resources  و منابع مادى) است .
توضيح (Explanation) :
تعريف فوق ميرساند كه منجمنت به انجام يك عمل معين سر و كار دارد.
هنگاميكه چنين عمل  ماهرانه يا بصورت مفيد انجام ميپذيرد ومحيطى كه درآن قواى بشرى،منابع مادى بصورت موثر مورد استفاده قرارگرفته وهدف دلخواه برآّورده مى شود، منجمنت ناميده ميشود .
 
وظايف خاص يا (The Special Tasks) :
 
وظايف خاصيكه ذيلاً بيان ميگردد به نام وظايف منجمنت ميباشد:
1- پلان گذارى                Planning
2- سازماندهى               Organizing
3- تشكيلات                   Staffing
4- رهبرى                              Leading
5- كنترول                              Controlling
 
دراين جا سوالى پيدا ميشود كه كى چنين وظايف را به انجام ميرساند؟
 
شخصى كه چنين وظايف را به انجام ميرساند بنام منیجر ياد ميگردد.
منیجر شخصى است كه توسط افراد ديگر به هدف ميرسد،يا منیجرها اشخاصى اند كه با استفاده از قواى بشرى ومنابع مادى اهداف دلخواه ومورد نياز خود را حاصل مينمايند.
 
سطوح يا هرم منجمنت  (Level of Management or the Management Pyramid).
سه  سطح يا هرم منجمنت عبارت اند از:
سطح بالایى منجمنت                  Upper level of  management
سطح وسطى منجمنت                 Middle level of management
سطح پایينى منجمنت                  Lower level of management
 
 
 
 
1- سطح بالایى منجمنت یا   Strategic Management :
منجمنت استراتيژيكى عبارت است  از تشخيص وظايف ومحيطی كه اين وظايف درآن انجام ميپذيرد. منجمنت سطح بالایی براى رسيدن به اهداف طويل المدت يك كمپنى دريك مدت معين وظيفه دارد.منجمنت سطح بالایى درمورد نوع تشبث ياEnterprise تصميم گرفته وظايف خاص كركتروجهت آنرا بصورت کل تفهيم مينمايد.
 
2- سطح وسطى منجمنت  یا Tactical Management :
منجمنت تكتيكى (تدابيرى)يا سطح وسطى منجمنت با پلانگذارى تدابيرى وتصميم گيرى درمورد بهترين شيوه براى انجام عمل وكنترول سروكار دارد. براى منجمنت سطح وسطى ندرتاً (ديكته) ميشود كه كدام وظايف رابايد به انجام برساند وبيشتراز همه كس بايد تشخيص نمايد كه وظايف مشخص را براى رسيدن به اهداف سازمان اتخاذ وعملى مينمايد.
3- سطح پایينى منجمنت :
سطح پایينى منجمنت به صورت مستقيم مسوليت پلانگذارى وكنترول فعاليت هاى كارکنان را به عهده دارد تا به اهداف سطح بالا مطابقت حاصل نمايد.
 
 
وظايف منجمنت  (Functions of Management)
 
وظايف منجمنت به پنج كتگورى ذيل تقسيم ميگردد:
 1- پلانگذارى .       2- سازماندهى .       3- تشكيلات .       4- رهبرى .        5- كنترول .
 
1- پلانگذارى  (Planning):
پروسه به سر رسانيدن اهداف يك تصدى وانتخاب طريقه هاى مختلف براى فعاليت هاى آینده وتكميل اين فعاليت ها است .
2- سازماندهى (Organizing) :
پروسه تنظيم وتقسيم وظايف بين افراد وگروپ ها،هماهنگى فعاليت هاى آنها به مقصد رسيدن به اهداف يك تصدى ميباشد. همچنان سازماندهى تثبيت صلاحيت هاى منجمنت را احتواء مينمايد.
 
3- تشكيلات  وتنظيم منابع قواى بشرى   (Staffing, Human Resources Management):
پروسهْ است كه درآن رهبرى درمورد انتخاب ، ارتقاء و پاداش دادن  كارمندان براى به انجام رسانيدن اهداف تشبث تعیين مینمايد.
 
4- رهبرى وهمكارى متقابل  (Leading & Interpersonal Influence) :
عبارت ازپروسه تشويق اشخاص اعضا (Peers)اشخاص مافوق يعنى Supervisor ، زيردستان يا  Subordinate   وكارمندان غيرتابع  Non Subordinateوگروپ هاى است كه باميل وتوافق كامل دررسيدن اهداف تشبث همكارى مى نمايند.
 
5- كنترول (Controlling) :
دراين پروسه، رهبرى بايد متفق گردد كه اهداف تشبث را با درايت وكفايت تطبيق كند .اين پروسه موضوعات ذيل را احتواء ميكند :
1- تعين وتثبيت استاندارد.
2- مقايسه وميزان فعاليت هاى انجام شده.
3- تقويه وانكشاف موفقيت ها واصلاح كرسى ها.