آرشیف

2023-1-4

لیلا غزل

از گپ گذشته است گپ ما چه میکنی
از گپ گذشته است گپ ما، چه می کنی 
دل را اسیر آدم رسوا چه می کنی
آتش ندیده ای که چنین خیره مانده ای 
ما را به این شراره، تماشا چه می کنی
مرهم که نیستی سر زخم قدیمی ات
زخم دگر به سینهِ ما جا چه میکنی
 رفته ست آب و بیل گرفتن چه فایده
بگذر، عزیز من سرگپ وا چه می کنی
حالا که روزگار به وفق مراد توست 
پرسان حال خسته ی ما را چه می کنی
یکبار دَر گرفته ی تقدیر و قسمتیم  
از بخت بد دوباره، تمنا چه می کنی
شد سالها که با غم دل خو گرفته ایم 
افسرده را به خنده  تسلا چه می کنی
بس کن گلایه ای تن غافل، که چاره نیست
با روزگار غیرِ مدارا چه می کنی
در روز بد به دور و برت پشه پر نزد 
خواهش ز لطف  مردم دنیا چه می کنی
—————
لیلی غزل