آرشیف

2015-1-9

atabesh

از کـجـا آمـــده ایــــم؟

اسلام عبارت ازجوابهای صحیح وحقیقی دربرابر سه سوالی است که، عقل وفکر رادرگذشته وحال به خود مشغول ساخته، ا ین سه سوالی است که درذهن وفکر هر انسانی متفکر وبادرایت میگذرد که با خود به خلوت نشسته ودر امور زندگی به فکروتحلیل میپردازد ویا جنازه ای رامشاهده ، ویا از قبرستانی بگذرد این سه سوال به ذهنش خطورمیکند ، که این سه سوال قرارذیل است .

1- ازکجاآمده ایم؟
2- چرا آمده ایم؟
3- به کجا میرویم؟

پاسخ این سوالات را پروردگار عالم هستی به هادی بشریت رسول الله "صلی الله علیه وسلم " هدایت ودستور داده است ، که حل و فصل این سوالات را درکلام الهی چنین می یابیم.
درمورد سوال اول که ازکجا آمده ایم؟ خداوند"ج" میفرماید : «فَلینَظُرِالاِنسَانُ مَمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِن مَّآءٍ داَفِقٍ (6) یَخرُجُ مِن بَینِ صُّلبِ وَالتَّرآءــب (7) » "الطارق" 
ترجمه: پس باید ببیند که انسان ازچه چیزآفریده شده است ؟ آفریده شده است ازآب جهنده که میبراید ازمیان پشت واستخوانهای سینه . وجای دیگر میفرماید :
«اِنّاخَلَقنَاالاِنسانَ مِن نُطفَةٍ امشَاجٍ نَبتلِیهِ فَجعَلناهُ سَمیعًا بَصیرًا» 
ز ترجمه : "انسان را همانا آفریدیم ازنطفه درهم آمیخته درحالیکه می آزمایم اورا ، پس گردانیدیم اورا شنوا وبینا".
این آیات مبارکه ، بیان میکند که انسان اصلا وجود نداشت والله ج اورا ازخاک آفرید وبعد از آن ادامه نسل اورا درآب(مهین)قرارداد ، وآدم "ع" ازخاک آفریده وبعدازان نسل اورا ازآب جهنده آفریده است ، که ازبین صلب وترایب خارج میشود . بنا برآن انسان بایدمثل آتش بالارونده وسبک نباشد بلکه مثل خاک افتاده ، سنگین وراسخ باشد. 
ودرجواب سوال دوم خداوند"ج "درقران کریم چنین میفرماید : «وَماخَلقتُ الجنَّ وَالِانسَ اِلّا لِیعبُدون» (آیه 56) 
ترجمه : "وما نیافریدیم جن وانس را مگربرای اینکه مراعبادت کنند "
وعبادت عبارت ازمحبت باالله ورسول اوست که باید با تمام خشوع وخضوع صورت بگیرد 
ودر جواب سوال سوم خداوند(ج) میفرماید : «اِنَّ اِلی رَبّکَ الرُّجعی» (آیه8، سوره علق) 
ترجمه : "بیشک بسوی پروردگار تو بازگشتن است." این ایات مبارکه مسیرانسان را بعد ازمرگ بیان میکند ، که عبارت ازبازگشت به سوی الله "ج" می باشد. تاجزای اعمال را دریابد که در دنیا انجام داده وبه مقام برسد که موافق ومناسب حالش می باشد.
ودراخیراز استاد بزرگوار و محترم "هدفمند" اظهارسپاس ، تشکر و امتنان میدارم ازاینکه درراستای توسعه وگسترش علم وادب وتشویق جوانان برای سهم گیری فعال شان درجامعه ازهیچ نوع تلاش وفداکاری دریغ نورزیده وبا کنارجوانان همگام وهم پهلو درحرکت است.ازپروردگار منان برای شان سعادت وکامیابی دارین را استدعامیدارم.

نویسند ه : عبدالحی "تابش"

دانشجوی دانشکده شرعیات دانشگاه ننگرهار.