آرشیف

2018-8-11

mazizi

از کار نامه های خارق العادۀ کد خدای دهکدۀ جهانی ؟!

گر ارباب خواهد که کاری کند
یکی کاسـه را چون تغـاری کند
 
ویا سبزه ای را که بی ریشه است
به مانند ســــرو وچنــــاری کنــد
 
و از خاک بی آب و کاه وگِلی
کوه و گنبد و یا منـــاری کنـد
 
زبوالهول وعفریت و دیو کریه
چو سلطان حسن، ونگاری کند
 
ز گندیده مغـزو زویرانه سر
شهی کشور و تاجداری کند
 
سپارد بدو ملک ومال وسپاه
بظاهر اورا شهسواری کند
 
اگر کله پوک است وبی مغز وهوش
چـو یک فیـلســـوف نامــداری کنــد

زدارالمجـانین دیـــوانه را
بیرون کرده وهشیاری کند
چو مترسکی با لباس عجیب
بـــه عالــم سیاستمـداری کند
 
به جان مسلمان وهر بینوا
 اورا افعی واژدهاری کند
 
وبر قتل وکشتار اهـــل وطن
چوکفتارویا گرگ هاری کند

  ولیکن همین قاتل وحش را 
بزنجیر سختی  فساری کند
 
وبرعکس هشیار وفــرزانه را
چو مجنون بی وبند باری کند
 
به تبلیغ وتوهین وبرچسپها
اورا فاقــــد اعتباری کنـــد
 
گل شب بو ونرگس و لالـــه را
به اعلام  خود بوتـه خاری کنـد
 
او با کارهای عجیب وغریب
چو یک دلقکی خنده داری کند
 «عزیزی»! ندیدم کسی را بچشم

که با نوکــری افتخـــاری کند!

پایان
———————–
م – ع – عزیزی
ساعت 09:32
09-08-2018