آرشیف

2016-11-20

دکتور محمد انور غوری

از پی دیگران

وطن محراق غوغایت به دل مه
تبـی سنگـین دلهـایت به دل مـه

پیامم را به فیروزکوه رسانید
غم و رنج شکیبایت به دل مه

سفیدکوهت سیاه پوشیده امسال
سیـاه کوه فریبـایت به دل مـه

اسیر جنـگ نامـردان عـالم
نفاق طیف آرایت به دل مه

شبانـان شهید خـلـق کاسی !
نزول اشک غمهایت به دل مه

آلا مـوج جنون آمـیز مـرغـاب !
سکوت سنگ خارایت به دل مه

نگین ملک غرچستانی جنداک
قـیا متگاه یغـمایت به دل مـه

به مروالرود تاریخی بگویید
جلـوداران بیجایت به دل مه

الا ای ذختر از اقصای غلمین
نـوای زار تنهایت به دل مـه

کجـکی دخـت ایلاقی ا یمـاق
سیمای قرص و زیبایت به دل مه

سیاه مـوی سمن بویان غیبی
جلالی ! آرزوهایت به دل مه

چهل ابدال و برج عاج مندیش 
به آسمان قد رعنایت به دل مه

تبه کاران بی ایمان سری راه
کـمین آشـکارایت به دل مـه

چراگاهان سبز لال و کرمان
یاد بیلباد و نجمایت به دل مه

فراه و بامیان فاریاب و هلمند
حدود مرز پهنایت به دل مه

جوانان مهال اندیش غوری
صدای پیردانایت به دل مه