آرشیف

2020-4-7

رفعت حسینی

از واقعیت سخن گفتن

من برین پندارهای خویش تاآنزمان که زنده هستم استوارمی پایم:

از زمان تیموریان هرات تاکنون دو پدیده ازان دیاردرج تاریخ افغانستان میباشد:

ساختن تعمیرمدفن دروغین علی ابی طالب دربلخ دروقت حکمرانی حسین بایقرا. برای اعمارآن نیزخبرگانی ازتاشکندوسمرقندخواسته شد.

ساختن مسجدجامع هرات.

حبیب الله بچه سقو بهمدستی مجددی های پوسیده فکروملاهای ویرانگر دربرابرزیست مدنی باشندگان افغانستان آشوب اجتماعی ایجاد نمود.

بارزترین دستاورد سقوی های اول اینست:

لنگی بستن.

تنبان وپیرهن پوشیدن.

نابودکردن تمام شبکه های زیستِ مدنی ـ اجتماعی که نهضت امانی بوجودآورده بود.

تحکم برزنان که بی مردوبی چادری حق قدم ماندن درسرک را ندارند.

دستاوردهای احمدشاه مسعودوملا برهان الدین ربانی اینها هستند:

فسادمعنوی ومادی درافغانستان وچورکان لندهوران شورای نظارو لندغران مجاهداسلامی.

اعمارمقبره های چند ملیونی برای ملاربانی ومسعود وفهیم.

بزرگداشت از

حزب ستمگرخلق ورهبرانش

وازبچه سقووملاربانی ومسعود

تجلیل از کشتارمدنیت وتجلیل ازتباهی فرهنگ انسانی است.

 

تنها دونهضت ملی دردرازای تاریخ افغانستان درعهدزمامداری امان الله ومحمدظاهرشایسته برای یادکردمی باشند:

نهضت های ملی روی لچی وسازمانهابرای رفاه مدنی.