آرشیف

2016-8-1

از موضع گیری خانم” مرکل” در پذیرش پناهندگان

مشکلات فراروی پناهجویان افغان در آلمان !

 پناه جویی یک بحران ودر عین حال، یک امر تحمیلی دوطرفه بر پناه جو وکشورهای پذیرای پناهندگی است. در مجموع بحران پناه جویی درکشورها بخصوص کشورهای اروپای؛ از زوایای مختلف تبدیل به یک معضل جدی گردید و از جمله حملات تروریستی اخیر در آلمان وبعضی کشور های اروپای ومردم آلمان را در شوک فرو برده اند.
بعضی دیدگاها برآن است که عامل حملات تروریستی پناه جویان کشور های آسیای است ومردم که روزی باموترها در مرزهای و رودی کشور شان به استقبال پناه جویان آمده بود؛ مخالف پذیرش پناهندگی آنان ازسوی کشورهای مربوط، بخصوص آلمان شده است. طبق آمار ارایه شده تاحال بیش از یک ملیون ودوصد تن پناه جو ازکشورهای مختلف در آلمان درخواست پناهندگی داده است. خانم "مرکل" صدراعظم آلمان اما، با آنکه مخالفین او طرفدار خروج پناه جویان از آلمان است؛ اعلام کرده که: " سیاستش، در برابر پناه جویان تغییر نکرده و به پذیریش پناه جویان ادامه میدهیم"البته بعداز بررسی جدی مدارک وشواهد پناه جو! از موضع خانم "مرکل" در شبکه های اجتماعی تعبیر به رزرگترین "قمار" در زندگی سیاسی او گردیده.
بعضی موضع خانم "مرکل" را ناشی از حس بشردوستانه ی او در برابر پناه جویان دانسته، درحالیکه:
1- آلمان قبلن اعلان کرده بود که سالانه 800 هزار پناه جو را میپذیرد.
2- مردم آلمان در ابتدا از ورود پناه جویان استقبال گرم کرده بود.
3- آلمان که یک کشور صنعتی وشدیدن دچار کمبود نیروی بشری جوان است و پذیرش پناهندگان که اکثرن جوان است فرصت خوبی برای این کشور میدهد.
با آنکه حملان تروریستی اخیر ربط به یکدیگر و پناه جویان ندارند که دو مورد آن را "داعش" بعهده گرفت؛ موضع "مرکل" را مشخص میسازد، که هم میخواهد برای مردم وحشت زده آلمان روحیه ایجاد وثابت کند که او وکشورش توان مدیریت هر بحران را دارند؛ هم تاکید بر موضع گیری سالهای قبل کند؛ هم نیازمندی نیروی بشری جوان را مرفوع کند وهم به جهان نشان دهد که آلمان در موضع گیری هایش ثابت واستوار است وبر حقوق بشر وبشر دوستی احترام وتلاش دارد. واز طرفی، باوجود مخالفت ها و موجودیت رعب ووحشت در بین مردم، عبور از این مرحله خانم "مرکل" را به یک چهره محبوب ومجذوب سیاسی ماندگار در آلمان تبدیل خواهد کرد.
پدیده پناه جویی ناشی از شرایط و انواع مختلف، ازجمله موارد ذیل میباشد:
1- پناه جویی سیاسی که تعدادشان اندک است.
2- پناه جویی امنیتی که بعضن بخاطر مشکلات امنیت شخصی واکثرن از نبود امنیت درکشورشان مانند سوریه وافغانستان، پناهنده میشود.
3- پناه جویی اقتصادی که بعضی از سرناداری بعضی بخاطر کمای پول بیشتر ورسیدن به رفاه وآسایش بیشتر پناهنده میشود.
4- پناه جویی شغلی وهمیشگی که بعضی ها متاسفانه مهاجرت وپناه جویی را برای شان شغل قرار داده واز کشور شان فرار میکنند مانند ایرانی ها و….
در این میان پناه جویان افغانستانی اما، از نبود امنیت درکشور وفقراقتصادی فرار کرده وباهزینه های سنگین وقبول خطرات دریاهای ترکیه ویونان به کشورهای اروپای بخصوص آلمان رفته ودر آنجا نیز با برخورد دوگانه مواجه است وبه گفته ی پناه جویان ساکن آلمان آنها در وضعیت بدی از لحاظ محل بودباش، غذا، دسترسی به خدمات صحی وعدم بررسی پرونده های پناهندگی شان قرار دارند ودولت افغانستان هم هیچ برنامه وتوجهی در زمینه ندارد. اگر وضع اینگونه ادامه پیدا کند پناه جویان افغانی اکثرن درکشورهای اروپای بخصوص آلمان؛ با بی سرنوشتی روبرو خواهد شد.