آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

از مــــــــــاست كه بر ماست

گويند كه "ازماست كه برماست"
كناه نه ازبوش ، نه ازاوباماست

ماخود نه ملت واحد يكپارچه ايم
برقوم ونژادوزبان صدها پارچه ايم 

دشمنيم باهم، پيوسته درنزاعيم
بيخودوباخودوارد معركه و دعوائيم

نه حس مردم دوستى ،نه وطنپرستى
بيشترخودى خوار، بيگانه پرستى

ره تخريب وطن بدشمن خودبازكرديم
برهرطبل دشمن رقص و سازكرديم

نه تابع قانون ،اصول و قواعدى
نه صاحب كارودرآمد ثابت وعوايدى

سالها تيشه برريشه خود كوبيديم
ياكه براشاره دشمن بر سروپا دويديم

مسلمانيم احساساتى ،خشك ومتحجر
دورازعدل وانصاف ، بينهايت متكبر

بربهانه اسلام بيخ وبنياد مردم كنديم
ونه برقانون اسلام و شريعت پاى بنديم

گه جاى خدانشسته دعوى خدايي داريم
خلق خدارابرطلم به آه وناله وزارى داريم

درزبان چيزى،درعمل وكردارچيزى دگر
خودنه براصول ،قانون و چهاركتاب برابر

رشوه ده ورشوه خوارحامى شروفساديم
شيخ وملا وقاضى گربرمسندعدل وداديم

دولتمدارماناپاك زرشوه وفسادمالك قصراند
كس محتاج نان ،اينان فرعون عصراند

نه شورى وشعورى بهرخدمت به ملك وميهن
پيوسته تبردسته كنيم به اجنبى ودشمن

در ملك كه اينهمه منابع چون دُرعدن داريم
نه عقل وفهم دراستخراج اينهمه معدن داريم

زكى وازكجا دگرشكوه ،دادوفغان كنيم
به آنكه بهراصلاح خودسردرگريبان كنيم

اينست علت دربدرى و ويرانى ما
كه سالها وعمرهاشده سبب حيرانى ما

 

دبير٢٠١٤ هالند