آرشیف

2020-7-18

رفعت حسینی

از مشابهت های طالبان و حزب خلق

 

بخش دوم

دوران ننگین وبیگانه بامدنیت وپُرمذلت زمامداری های پرچمی ها ، طالبان وخلقی ها ، مشابهت هاویکرنگی های فراوانی دارند.

درین قسمت، بنکته هایی ،بیشتراز قسمت نخست،اشاره می نماییم:

بورسهای تحصیلی روسیه،هند،ویتنام،پولند،کیوبا،هنگری،آلمان شرق به:

اعضای کمیته مرکزی (پرچمی،خلقی)،اعضای شورای انقلابی(پرچمی،خلقی)،اعضای کمیته های حزبی شهرهاوولایات (پرچمی،خلقی)،داده شد.

این بزرگان!تاریخ رذالت درخاکستان افغانستان،بورسها را به:

دخترهایاپسرهای خود

برادرهاوخواهران خود

برادرزاده ها وخواهرزاده های خود

دختران وپسران ماما،عمه ،کاکای خود

به منسوبین دیگرفامیل خود

دادند‌ یعنی بخشیدند.مثل میراث پدری شان.

.

کمیته مرکزی حزب مبتذلِ خلق درماه جوزای ۵۷ فیصله نمود تا

نام <مارکسیزم لیننیزم> به « فلسفهءعلمی» تبدیل شود.

.

طالبان حتا( گوز)بنا بر اوامر پاکستانی ها می‌زدند. وتاهنوزمی زنند.

خلقی وپرچمی ووطنی های انقلابی!! ، برای {{هرچیزی!!!}} از روس های انقلابی اجازت می گرفتند.

بدستور مشاورین روسی درارگ ووزارتخانه ها،حتابرای ریخ زدن, به تشناب می رفتند وتاهنوز بسیاری ازپرچمی هاوخلقیها ووطنی های سابقه، بدستورکاجی بی، برای{صحراگشت} می روند.

«««‹ کارمل خیلی بزرگ »»»» درهواپیمای کاجی بی، درجدی ۱۳۵۸خ ،از روسیه بکابل آمد وفردایش رییس دولت !!! مستقل!!!! و دیموکراتیک!!!!افغانستان شد.

مگر(((((جلالت مآب پروفیسر استاد علامه ملا )))))عمر با«موتر»پاکستانی ازراه تورخم خوده کابل رساند و نماز چاشت رادرمسجد پل خشتی خواند وامیرالمومنین خاک آبادِ اسلام سرای اوغانستان گشت.

.

حزب جفنگ آیینِ خلق، دوسه تا ازترکمنها وچندهزاره ویگان دانه ازبک را که مامورین وارده صادره درمدیریت اوراق ودرمدیریت کود کیمیاوی ولایت خودبودند،بشیوه انقلابی، سناتورانتصابی جورومقررکرد. اینها سناتوران ،پس ازان، ناگهانی ودفعتاً،شاعرونویسنده شدندوهرگــُهی راکه لازم میدانستند دردهن مردم می انداختند.

وقتی نگارنده منشی اتحادیه نویسندگان بودم، این « استادان شعروشاعری» مجموعه های تایپی <چتلی> های خودرا،حتا، برای چاپ آوردند که پذیرفته نشد.

کمیته مرکزی آن حزب مبتذل وشورای انقلابی یاوه مشربش،در اجلاسی مشترک امر نمودند که:

تمام مامورین دولت وشاگردان پوهنتون ومکاتب هفته سه روزعادی هفته را(( مارش)) کنند وروزهای جمعه به کار داوطلبانه دسته جمعی بپردازند تا سبب انکشاف اقتصادمملکت شوند.

نجیب و سروری ،یکجایی،هدایت دادند که شاگردان و آموزگاران مکتب وپوهنتون را از صنوف درسی بکشند وببرندبرای شکنجه دادن وبندی کردن. حتا هدایت دادند که مخالفین!!! انقلاب !!! ثور را از معاینه خانه های داکتران نیز به همینگونه ببرند.

داکترعبدالاحد مولوی زاده و داکترعبدعزیزملک اصغر،که دوستان من بودند، گفتند که در دهه شست ، چندین بار ازمعاینه خانه های آنان، بیماران بیچاره را کشیدندودرموترانداختند.

در جلسه فوق العاده حل وعقد ، {دانشوران !!} طالب فرمانی را به امضای ملا عمر رساندند که تمام مردها از دوازده سالگی ریش بانند وپیرن وتنبان بپوشندودستاربزنند.

درهمین جلسه تصمیم گرفته شد که زنان را افزون برسرکها (درتمام ملک خداداد)، درغازی ستدیوم کابل نیز باچوب لت کنند ودروقت امر کمیته های رهبری طالبان، سنگسار نمایند.

.

کمیته مرکزی حزب خلق در سرطان ۱۳۵۷ دستور داد که:

یک.به دهقانان بی زمین،بی پیسه، زمین داده !!شودومشکل زندگی دهقانان بی پول به طرزانقلابی!! برای همیشه!! نابودشود!!!!!

دو.اعضای حزب شعله جاوید وانشعاب های رسمی وعادی آن ، بزندان بیفتند!

سه.فرهنگیان افغانستان که بنفع حزب خلق ودستاورد!های انقلاب ثورچیزی نمی نویسند،کشته شوند.

..