آرشیف

2016-3-14

afrotan

از قیاسش خنده آمـــــد خلــــق را !

میگویند ؛ چند نفری در زیر یک درخت ایستاده بودند یکی از آنها پرسید :  فکرکنید که این درخت چنار اگرزبان داشت به ما چه میگفت ؟ مرد باغبان که از آنجا میگذشت گفت : اگر این درخت زبان داشت به شما می گفت دیوانه ها ! اولأ که من درخت بلوطم نه چنار ! ثانیأ هفت هشت سال است که خشک شده ام و ثالثأ دیگر هیچ ! 
 

ادامه مطلب در اینجا