آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

از فعالیت هـــــــای انکشافی تـــا چــالش هـــای امنیتی

 
 
سال 1390که سه ماه اول آن سپری شد توآم با چالش های عمده امنیتی برای اداره ما وسایر مردم غور بود اکثریت فعالیت های انکشافی متوقف شده ویا به مشکلات روبرو گردیده است گشت وگذار وسروی پروژه ها در اکثر مناطق امکان پذیر نمی باشد از سوی دیگر از شرکت های که پروژه ها را تطبیق می نمایند زورمندان محل باج می خواهند ویا بعضی گروپ های دیگر با استفاده از ضعف حکومت خمس می طلبند  در استقامت غلمین در استقامت دولت یار در استقامت دولینه افراد مسلح در 5الی 6کیلومتری شهر پوسته دارند ومردم را تهدید می نمایند هیچ تضمینی وجود ندا رد  که درداخل ادارات مصئون باشیم نیروهای امنیتی هیچ نوع تحرکی در مقابل دزدان وافراد مسلح غیر مسئول از خود نشان نمی دهد جریانات که از اول سال 1390 تا هنوز در ولایت غور گذشته همه گی هنوز به خاطر دارند ضرورت به تکرار ونشخوار ندارد  در چنین شرایطی ما مردم را از یاد نبرده وبصورت بسیار مایوس ودل سرد بعضی فعالیت های انکشافی را درراستای لایحه وظایف خویش مطابق به پالیسی وزارت انرژی وآب انجام دادایم که در ذیل فقط تصاویر شان را به دید بینندگان خوش ذوق سایت جام غور قرارمیدهم  این فعالیت ها فقط برای خدمت رساندن به خلق الله است این ساختمان ها توسط شرکت های مختلفی قرارداد شده است وبه بهترین کیفیت ممکنه اعمار میشود این ساختمان ها همه برای اصلاح شبکه های آبیاری است که از جانب مردم درخواست شده است جریان کار این ساختمان ها بصورت دوامدار از جانب تیم تخنیکی  این اداره مانیتور شده است وهدف این پروژه ها قرار ذیل است :
1-ایجاد سهولت برای دهقانان
2-ایجاد کار یابی برای مردم
3-ازدیاد حاصلات زراعتی
4-جلوگیری از ضایع شدن آب از منبع تا مزرعه
5-اصلاح وبازسازی شبکه های آبیاری
این ساختمان های پخته آبیاری از بودجه انکشافی وزارت انرژی وآب از کمک های بانک جهانی اعمار گردیده است وامید واریم که تا موسم سرما بیش از 100ساختمان پخته را اعمار وبه بهره برداری به سپاریم .
 
محمدامین وکیل
رئیس تنظیم آب غور
 

 

از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی
از فعالیت های انکشافی تا چالش های امنیتی