آرشیف

2014-11-21

دوکتور محمد عابد حیدری

از فرامین هشتگانه تره کی تا پیمانهای دهگانه کرزی
 

خواننده گان محترم بالاتر از سنین ( ۴۵ـــ ۵۰ ) سال خود شاهد و تاریخ زنده حوادث خونین سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ خورشیدی که بعد از انجام کودتا توسط نظامیان مربوط حزب خلق در اردوی افغانستان بوقوع پیوست ، هستند۰ جوانترها نیز، بدون شک که این همه حوادث نا میمون را از بزرگان و یا هم از طریق مطالعه اسناد آندوره ها میدانند۰ 
بعد از تصرف قدرت سیاسی توسط حزب خلق و تکیه زدن اربابان آن بر اریکه قدرت دولتی افغانستان در ماه ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی که سر آغاز همه مصائیب بشمار میرود ، غاصبین قدرت به زعم خود بخاطر به اصطلاح خدمت !! به کارگران دهقانان و سایر زحمتکشان ! افغانستان دست به اعمالی زدند که نه تنها سعادت را به باشنده گان افغانستان در قبال نداشت ، بلکه بر عکس زمینه ساز مصیبتها و آلامی گردید که کشور و باشنده ګانش را بیشتر از سه دهه است در آتش جنګ ، ویرانی ، آواره گی۰۰۰ میسوزاند۰ بدون شک رقابتهای بلوک شرق و غرب دیروزی ، تاثیرات جنگ سرد ، خصومت و مداخلات کشور های همسایه۰۰۰در شعله ور ساختن بیشتر این آتش خانمانسوز بی تاثیر نبوده است۰ لاکن عملکرد های نا بخردانه یک مشت آدمهای عقده ئی تازه بقدرت رسیده ، و بخصوص صدور فرامین هشتگانه رژیم که بدون در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی جامعه سنتی افغانستان با داشتن بیشتر از هشتاد درصد اتباع بیسواد ، نقش پطرول را در حوادث خونین ناشی از آن بازی نمود۰ حاکمان تازه کاخ نشین ، به مردم افغانستان از سوراخهای تنگ کنگره های قصر امیر عبدالرحمن نگاه میکردند۰ چند هزار نفرمربوط سازمان سیاسی خود را با ملت بیست و چند میلیونی افغانستان به اشتباه گرفته ، هر آنچه دلشان خواست همان کردند۰ با بستنها ، زندانی کردنها ، ناخن کشیدنها ، گروه گروه تیرباران کردنها ، با بیلدوزرها بشکل دسته جمعی زیر خاک نمودنها ۰۰۰ توسط عده ئی از این جانیان ضمیر باخته ، از پایتخت شروع تا سطح ولایات ، ولسوالیها ، علاقه داریها حتی قرا و قصبات افغانستان ، روی جانی ترین و آدمخوارترین شخصیتها در تاریخ افغانستان و جهان بشریت را سفید ساختند۰ چون همه شاهد عینی این حوادث خونین بوده ایم ، تذکار بیشتر این جنایات که باعث زنده ساختن دردها و آلام هم میهنان میشود ، مصلت دانسته نمیشود۰ طبق عنوان ، به مروری مختصر بر فرامین تره کی ، شخصیکه حتی در مورد محل تولد خود بمردم کشورش راست نگفت ۰ برایش روز ، ماه و سال تولد تراشید و محل آنرا سورکلئ در ناوه غزنی معرفی نمود ، پرداخته میشود۰ گرچه به دلیل عدم دسترسی کامل به منابع ، تحریر تاریخ دقیق صدور این فرامین برایم مقدور نیست ، با آنهم آنچه از محتوا و نتایج نا میمون آنها را در ذهن دارم ، اینجا میاورم۰ در تشریح فرامین ممکن است تسلسل صدور آنها چندان دقیق نباشد ، اما بهر حال هدف معرفی و نتایج مصیبت بار به میان آمده آنهاست۰ 
*ــ تشکیل شورای انقلابی از یکتعداد آدمهای عقده ئی و مریض ملکی و نظامی وابسته به حزب خلق ، و در راس همه استاد مهربان و شاگرد نا مهربان و بی وفا اش۰ ( بقول خود شان گوشت و ناخن ) استاد وفادار و شاګرد بی وفا ، از آنهمه آرگاه و بارگاه غصبی خود ، امروز حتی صاحب قبر هم نیستند ۰( آه مظلومان بسیار زود وسخت دامن این ظالمان را گرفت )۰ و بهمین ترتیب سر نوشت اکثریت آنها با بالشت خفک کردنها ، اعدامهای صحرائی ، توطیه علیه یکدیگر و تیرباران کردن ها به پایان رسید ۰ تعدادی هم که تا هنوز نفس میکشند ، نان میخورند و راه میروند ، بدون شک از عملکرد های نادرست شان رنج میرند و عذاب وجدان میکشند۰ 
*ــ فرمان دیگر همانا سلب تابعیت از خاندان ظاهر شاهی ( آل یحیی ) و ضبط تمام دارائیهای این خانواده بود۰ ما شاهد بودیم و هستیم که آن فرمان والا ها به اشکال مختلف به جهنم فرستاده شدند ، واین تبعیدیان دوباره صاحب تابعیت گردیده ، توسطه هواپیماهای قاره پیما ی غول سرمایه به افغانستان آورده شده ، در کاخهائیکه متولد شده بودند ، میزیستند و حکومت میکردند ، جابجا گردیدند۰ صاحب مقام ، منزلت و القاب بلند بالا شدند۰ دهها و حتی صد ها برابری اموال و املاک مصادره شده ای خود بواسطه رژیم خلقیها ، از قصر های دولتی تا باغها ، زمینهای زراعتی و غیر زراعتی ، از کابل تا پغمان ، کاریزمیر و دشتهای ولسوالی ده سبز ، از ریشخور تا دشتهای ولایت لوگر۰۰۰ هزاران هزار جریب زمین را تصرف و بفروش رسانیدند۰ تنور غصب اراضی و املاک دولتی بحدی گرم بود که بعلاوه خانواده آل یحیی ، عمله ها و فعله های زیادی نیز از تفت آن صاحب مال و منال شدند۰ نه تنها اعضای خانواده ظاهر شاه ، بلکه درین اواخر دختر شاه امان الله نیز بر ساحات وسیع از اراضی دولتی ادعای ما لکیت پدرش را نموده ، خواهان تسلیمگیری این اراضی میباشد۰ حالا خواننده گان خود قضاوت نمایند که چپیها چه کردند ؟ نتیجه چه شد؟ ملت ایکه گویا آنها میخواستند به ایشان خدمت !! کنند ، چه سودی ازین فرمان بردند ؟ و بر عکس آنهائیکه از دید تره کی دشمنان خلق بودند،  امروزه بار دیگر پای برحلقوم خلق گذاشته و به عیش و عشرت مصروف اند۰ 
*ــ فرمان عدم اخذ طویانه ( ولور ) : موضوع این فرمان منع اخذ طویانه توسط پدر دختر از فامیل پسر ، و تعین سن ازدواج برای دختران و پسران بود۰ مقدار مهر مبلغ سه صد افغانی تعین گردیده بود که بدون شک از هر نګاه بر خلاف سنن حاکم بر جامعه و احکام دین بود۰ در اسلام مهریه ، یا تعین مهر از اجزای مهم عقد بشمار میرود۰ مهر حد اقل دارد ، لاکن حد اکثر را طرفین میتوانند تفاهم نمایند۰ این امر کاملآ انسانی و اسلامی است که نباید برای انسان قیمت تعین کرد۰ ارزش ، حثیت و شرافت انسان به هیچ عنوان قابل خرید وفروش نیست۰اما هدف دولت تره کی از صدور این فرمان چه بود ؟ احترام به حقوق زنان و دختران ؟ یا بر عکس با صدور این فرمان به کرامت انسانی زنان و دختران توهین صورت میگرفت۰ تعداد زیادی از حزبی ها به هموطنان محترم مان که صاحب دختران جوان بودند ، توهین نموده ، فشار می آوردند و میگفتند که دخترت جوان است باید به شوهرش بدهی۰ اینطرف و آنطرف جار میزدند که رهبر؟ کبیر! ما قیمت دختران شما را سه صد روپیه گذاشته ۰ این بی بند و باریها از موضوعات دیګری بود که با فرهنگ جامعه سازگار نبود۰ نتیجه چه شد؟ در نتیجه این فرمان نه تنها زنان و دختران کشور صاحب حق و حقوق نګردیدند ، بلکه برعکس از آنچه تا آن وقت داشتند هم محروم گردیدند۰ امروزه زنان و دختران جوان کشور در اکثریت مناطق و بخصوص ساحات نا امن ، مانند متاع خرید و فروش میشوند۰ به نقل گزارشات بعضی از سازمانهای خیریه ، مواردی بملاحظه رسیده که فامیل چند پسر بخاطر بدست آوردن یک دختر بعنوان عروس ، دست به داوطلبی یا مزایده در پرداخت پول به فامیل دختر میزنند۰هر فامیلکه پول بیشتر به پردازد ، میتواند دختر را در قید نکاح ! فرزندش در آورد۰ دختران کمن سن و سال ، حتی نا بالغ در بدل پول یا همان ( ولور ) به عقد مردان کهن سال در اورده میشوند۰ اگر کسی در مورد مقدار ولور دختر و یا هم تفاوت سن بین دختر و پسرایکه در عقد یکدیگر می آیند ، حرفی بمیان بیاورد ، عاجل میگویند : تو هنوز هم به فرمان تره کی فکر میکنی که قیمت دختر ها را سه صد روپیه ( افغانی ) تعین کرده بود ؟ اینست مفاد آن فرمان که با گذشت بیشتراز سه دهه ،هنوز هم وسیله سرکوب و تهدید بشمار میرود ، نه ناجی زنان و دختران از مصائب۰ 
*ــ الغای سیستم ګروی و عدم پرداخت پول بهره یا سود به صاحبان پول ، یکی دیگر از فرامین رژیم تره کی بود۰ مطابق این فرمان ، اشخاصیکه زمینهای زراعتی افراد کم زمین و محتاج به پول نقد را به گروی ګرفته بودند ، مکلف ساخته شدند تا عاجل زمین به ګروی گرفته شده را به صاحبش برگردانند۰ دهقانیکه زمینش را باز پس میگرفت بخاطر زرع به ګندم ( تخمی) ، حیوان بخاطر قلبه نمودن زمین و۰۰۰ نیاز داشت که هیچکدام آنها را در اختیار نداشت۰ دولت فقط فرمان داد این کار نشود۰ مگر هیچگاه به دهقان کمک نکرد۰ دهقانان ازکمکهای نسبی قبلی اربابان محروم و خود هم چیزی به اجرای کار ها نداشتند۰ اجرای جبری این فرمان به شیرازه ساختار ارباب رعیتی که با وجود غیر عادلانه بودنش ، تا حدودی طرف حمایت اقشار پائین جامعه قرار داشت ، ضربه زد۰ اعتماد نسبی بین ارباب و دهقان را از بین برد و تضاد های اجتماعی جامعه را عمیقـتر ساخت۰ در مواردی دهاقین را در مقابل اربابان قرار داد که متاسفانه به نفع دهقان تمام نګردید۰ در مراحل اولی آغاز قیامهای ضد رژیم ، دهقا نیکه رژیم خود را به اصطلاح مدافع منافع او میدانست ، متحمل بیشترین تلفات گردید۰ جامعه بار دیګر بحالتی برگشت ، که قبل از صدور فرمان داشت۰ امروزه هم این حالت بیداد میکند۰ 
*ــ فرمان توزیع زمینهای مازاد زمیندار به دهاقین بی زمین و کم زمین با شعار : « زمین مال کسی است که بالای آن کار میکند » که در ظاهر واقعآ دلکش بود ، صادر و بدون یک برنامه ریزی منطقی و حساب شده ، حزبیهای دو آتشه با رسمانها و متر ها بدست و شانه ، در ساحاتیکه امنیت بود ، مانند مور و ملخ ریختند و زمین مالک را که از سی جریب اضافه میبود ، به دهقانش توزیع کردند۰ دهقانیکه همه دار و ندارش مرهون همان اربابش بود ، از روی مجبوریت و بی میلی زمین را تسلیم میگردید۰ در اکثریت مناطق ، بمجرد بر ګشت متر بدستان که از جیب خلیفه میبخشیدند ، دهاقین زمین ها را با از بین بردن خطوط به اصطلاح توزیع ، دوباره به اربابان بر میگشتاندند۰ در بعضی ولایات مالکین اراضی داوطلبانه حاضر به توزیع مازاد اراضی خود ګردیده بودند ، لاکن هیاتهای توزیع بعد از خط کشی و تقسیم زمینها ، به مالکان آنها که بهر حال معززین جامعه خود بودند ، توهین میکردند۰ این کار دیگر قابل قبول نبود و زمینه ساز آغاز قیامهای مردمی علیه دستگاه حاکمه ګردید۰ بعد از سه دهه و اندی ، شاهد آنیم که زمین های شخصی اربابان سر جایش قرار دارند ، برعکس مافیا ی غصب زمینها که اکثریت مطلق آنها را تفنگ داران شریک در حاکمیت تشکیل میدهد ، به هزاران هکتار زمین زراعتی و غیر زراعتی شخصی و بخصوص دولتی ( مال ملت ) را به قبضه خود آورده اند۰ آن فرمانها و این نتایج که همه مصائب اشرا توده های میلیونی بدوش میکشند۰ و اما پیمانهای آقای کرزی. ۰
حامد کرزی که در جلسه اول شهر بن المان ( نومبر ۲۰۰۱ ) از طرف ایالات متحده امریکا بر مردم و کشورجنگزده افغانستان تحمیل گردید ، بیشتر از یک دهه است که با عناوین چون رئیس اداره انتقالی ، دولت موقت و رئیس جمهور انتخابی بر افغانستان حکم میراند۰ موصوف بدون شک آدم حلیم و بردبار ، لاکن کم کاره ، ضعیف و نه چندان مصمم در تصمیم ګریها ، نهایت مصلحتگرا وکم اتوریته ، حرف شنو و خوشباور ، و درین اواخر تا حدودی هم حیله گر و گروپ باز شده است۰ 
دولت افغانستان تحت زعامت کرزی آنچه که مردم توقع داشت ، دست آورد ندارد۰ با وجود حمایت جامعه جهانی ، موجودیت فزیکی بیشتر از یکصد و سی هزار نیروی نظامی مجهز با پیشرفته ترین وسایل جنګی کشورهای غربی ، ناتو و ایالات متحده بمنظور حمایت نظامی از رژیم ، سرازیر شدن میلیارد ها دالرامریکائی جهت باز سازی و نو سازی افغانستان ۰۰۰ هیچ کار بنیادی که در دراز مدت به نفع افغانستان تمام شود ، متاسفانه صورت نګرفته است۰ با آنهم نباید دست آوردهای نسبی را که نصیب کشور ګردیده ، بخصوص در ساحه آموزش و پرورش ، تحصیلات عالی ، مخابرات و ارتباطات ، آزادی بیان ، رشد قابل قدر میدیای ګفتاری ، نوشتاری و دیداری ۰۰۰ نادیده ګرفت۰ اما یک چیزیکه در صدر دست آوردهای آقای کرزی قرار دار ، همانا انعقاد پیمانهای بیشمار امنیتی و استراتیژیکی با کشور های مختلف جهان است ، که بیشتر مشابه فرامین هشتګانه به نظر میرسند۰ بدین معنی که تره کی در صدور فرامین وقفه نشناخت و در زمان کوتاه یکسال و چند ماه ، هشت فرمان صادر نمود ، حالانکه هیچکدام مرحم دردها و آلام مردم نگردید و بر عکس به سـر آغاز مشکلات و مصائب مردم تبدیل گردید ۰ حالا کرزی در امضای پیمانها و توافقنامه ها شب را از روز، داخل کشور را از بیرون تشخیص نداده ، در یکسال و چند ماه اخیر ، چپنش بر شانه ، هی منزل و طی منزل ګرد دنیا گشته ، پیمان امضا کرده و میکند۰ شاید او هم به ضم خودش مثل سلف اش تره کی که سعادت !! جامعه و مردم را در صدور فرامین اش تشخیص داده بود ، کرزی هم این سعادت ! را در امضای قراردادهای امنیتی ، میداند۰ امید راه او هم مثل آن دیگرش به ترکستان نباشد؟ کثرت این همه پیمانها ی دفاعی ، ضرب المثل « قصاب که زیاد شد ، ګاو حرام میشود » را در ذهن تداعی میکند ، که خدا نکند ۰ همه شاهدیم که با موجودیت این همه پیمانای نظامی و دفاعی افغانستان با کشورهای جهان ، روزانه به دهها تروریست انتحاری با واسکتهای انفجاری و صد ها کیلو ګرام مواد منفجره وارد افغانستان میګردند ۰ کشور همسایه ما پاکستان یومیه به دهها فیر راکت و میزائیل بر محلات مسکونی ولایت کنـر انداخت مینماید ۰ سوال اینجاست که مفاد این همه پیمانها که نقطه اولی و اساسی آنها را موضوعات امنیتی و دفاعی تشکیل میدهد ، چه وقت عملی خواهد شد۰ نشود کشورهائیکه پیمان دفاعی به امضا رسانیده اند ، مانند همان کسیکه تفنګچه در بغلش بود ، ازش پرسیده شد که این سلاح را چی میکنی ؟ جواب به روز مبادا نګهداشته ام ۰ منتظر « روز مـبـادا » باشند ؟ امید است افغانستان با امضای این همه پیمانهای استراتژیک ، نظامی و دفاعی ، در موجودیت حدود پنجاه کشور خارجی ، پیش چشمان همه ، مستعمره همسایه هایش نگردد۰ انشا الله 

پیمانها ونکات عمده آنها 
** اولین پیمان استراتیژیک افغانستان با یک کشور خارجی عبارت از عقد پیمان کابل – دهلی است۰ پیمان استراتیژیک بین افغانستان و هندوستان توسط آقای کرزی در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی عقد گردید که پیمان مذکور در ماه اپریل ۲۰۱۲ میلادی از طرف پارلمان افغانستان نیز تصویب گردید۰ نکات عمده آن را امورات امنیتی ، تجارتی ، فرهنگی و آموزشی ( این بخش اخیر واقعآ قابل لمس و بیشتر از هر کشور دیگراست ) تشکیل میدهد۰ 
** پیمان کابل ــ روم : این پیمان در اوائل سال ۲۰۱۲ میلادی و در جریان سفر کرزی به ایتالیا به امضا رسید۰ فشرده محتوای آن ، تعهد ایتالیا مبنی بر انجام همکاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، مبارزه با مواد مخدر ، اجرای قوانین و همچنان بخشهای فرهنګی و رسانه ها ، میباشد۰ 
** پیمان کابل ــ واشنګتن : اول ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی رئیس جمهور ایالات متحده بارک حسین اوباما ، شب هنگام و دزدانه وارد کابل گردیده ، در نیمه های شب در دفتر کار کرزی پیمان همکاریهای استراتیژیک بین افغانستان و امریکا را به امضا رساندند۰ موافقت نامه متذکره دارای هشـت بخش و تا سال ۲۰۲۴ میلادی مدار اعتبار است۰ موضوع اصلی و اساسی این موافقت نامه استراتیژیک را تاسیس پایګاه های نظامی دایمی امریکا در خاک افغانستان تشکیل میدهد۰ در شب عقد موافقت نامه ، بقول بعضی ازر سانه ها ، معاونین ریاست جمهوری افغانستان قبل از داخل شدن به اتاقیکه اوباما حضور داشته ، بررسی بدنی شده بودند۰ بعد از امضای موافقت نامه ، اوبا دوباره به میدان هوائی بگرام که قرار گاه امریکائیهاست ، پرواز نموده است۰ 
** در ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی در جریان سفر کرزی بکشور المان ، پیمان کابل ــ برلین توسط او و نخست وزیر المان به امضا رسید۰ مفاد عمده پیمان کابل ــ برلـین علاوه بر موضوعات امنیتی ، در بر ګیرنده توسعه اقتصادی ، ګسترش فعالیتهای آموزشی ، ایجاد زیر ساختها ، کشف و استخراج معادن ، کمک به ایجاد یک دادګستری سالم و قوه قضائیه مدرن میباشد۰ 
جانب المان شرط کامل اجرای این موافقت نامه را به حفظ و رعایت حقوق بشر ، از جمله آزادی زنان و رعایت حقوق حقه آنها در همه امورات چون ، آموزش ، تعلیم و تربیه ، شرکت در امورات اجتماعی ، سیاسی ۰۰۰ و غیره منوط دانسته است۰ کشور المان متعهد گردید که جهت تقویت نیروهای نظامی افغانستان ( ارتش و پولیس ) سالانه بیشتر از یکصدو نود میلیون ( ۱۹۰ میلیون ) دالر کمک نماید۰ 
** پیمان کابل ــ پاریـس : این پیمان در جریان سفر ماه جنوری ۲۰۱۲ میلادی کرزی به اروپا ، در پاریس به امضا رسید۰ بر اساس این موافقت نامه جانب فرانسه متعهد گردید تا در عرصه های دفاعی و امنیتی ، کشاورزی ، توسعه روستائی ، بهداشت ، آموزش وپرورش ، تحصیلات عالی ، فرهنگ و باستان شناسی ، دولتداری خوب ، حاکمیت قانون ، تاسیسات زیر بنائی ، اقتصاد و امور مالی ، تجارت و صنعت به افغانستان همکاری نماید۰ مدت اعتبار آن از تاریخ عقد ، مدت پنجسال تعین گردیده ، علاوه شده در صورت توافق طرفین میتواند تمدید ګردد۰ 
** پیمان افغانستان با بریتانیای کبیر : اوائل سال ۲۰۱۲ میلادی کرزی در جریان سفرش به لندن ، با نخست وزیر انگلیس موافقت نامه همکاریهای استراتیژیک را امضا کرد۰ بر اساس این پیمان دولت بریتانیا در امورات امنیتی ، حاکمیت قانون ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به افغانستان کمک میکند۰بخش عمده این پیمان که بریتانیا به اجرای آن متعهد گردید ، تاسیس یک دانشکده افسری با معیار های ناتو بخاطر تربیت افسران ارتش افغانستان بود۰ 
** عقد پیمان بین کابل ــ پـکـن : در ماه سیپتمبر ۲۰۱۲ میلادی در جریان سفر « زویان کانگ » عضو دفتر سیاسی حزب کمونست چین بکابل ، پیمان استراتژیک افغانستان و چین به امضا رسید۰ مفاد عمده پیمان را مبارزه با تروریزم ، افراط ګرائی ، تجزیه طلبی و مقابل با مواد مخدر تشکیل میدهد۰ 
** پیمان کابل ــ وارسا : متن پیشنویس این پیمان را کرزی در جریان سفرش به نیویارک ، به رئیس جمهور پولند سپرده بود۰ بعد تدقیق طرفین ، سر انجام در اخیر سال ۲۰۱۲ میلادی و در جریان سفر وزیر خارجه پولند بکابل توسط او و همتای افغانستانی اش در حضور کرزی به امضا رسید که مفاد عمده آنرا همکاریها در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، آموزشی ، فرهنگی ، امنیتی تشکیل میدهد۰ 
** پیمان کابل ــ کانـبـیرا : این پیمان در جریان نشست سران ناتو در شهر شیکاگو در مورد افغانستان ، بین حامد کرزی و نخست وزیر استرالیا خانم جولیا گیلارد به امضا رسید۰ مفردات عمده آن عبارت اند از : توسعه سیاسی ، دینی ، تجارت ، سرمایه ګذاری ، امور مهاجرت ، رشد فرهنگی و تقویت ارتباطات بودند۰ 
** موافقت نامه بین افغانستان و کشور ناروی۰ این پیمان در جریان سفر کرزی که تاریخ پنجم فبروری ۲۰۱۳ میلادی مطابق ۱۷ دلو ۱۳۹۱ خورشیدی صورت ګرفت ، بین حامد کرزی و نخست وزیر ناروی ینس استولتـنبرگ در مقر صدارت ناروی به امضا رسید۰ مفاد این پیمان همکاریهای استراتیژیک شامل بخشهای نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و خدمات فرهنګی میګردد۰ بعد از امضای موافقت نامه ، دولت ناروی تعهد سپرد که تا سال ۲۰۱۷ میلادی مبلغ هفتـصد و پنجاه میلیون که معادل ۱۳۶ میلیون دالر امریکائی میګردد ، کمک میکند۰ دولت ناروی بطور خاص بردولت داری خوب ، کاهش فساد اداری و از بین بردن فرهنگ رشوت را از جانب افغانستان مطالبه نمود۰ 

ــــ قابل تذکار است که دولت افغانستان تصمیم امضای پیمان همکاریهای استراتژیک با اتحادیه اروپا را نیز دارد ۰ متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در اواخر سال ۲۰۱۱ بجانب افغانستان تحویل داده شده ، لاکن از متن آن و تصمیم دولت افغانستان در این مورد اطلاع کامل در دست نیست۰ 
در اخیر قابل یادهانی است که : با امضای این همه پیمانهای همکاریهای استراتژیک ، معلوم نیست سر نوشت افغانستان که با گذشت هر روز آتش جنگ ، ترور ، آدمکشی ، انفجار و انتحار بیشتر و بشتر میگردد ، چه خواهد شد؟ خدا نکند که نتیجه امضای این همه موافقت نامه ها ، مانند فرامین هشتگانه منجر به بر بادی بیشتر افغانستان ګردد۰ آمین ! 

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۲ – میلادی