آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

از شا عران بزرگوار ومحترم….

 

عزیزه عنا یت،محمد اسحا ق ثنا، محمد نعیم جو هر، حسن شاه فرو غ، عبدالغفور غوری وعزیز اویانی که درین مشاعره شرکت کرده اند ممنونم. امید است هموطنان ما از سخنانی نغز و دلنشین و زیبای این گلانی جامعه ای فرهنگی مان لذت برده باشند تشکر.

 

چی کنیم کار خرا ب است وطندار
عقل بر جهل مصا ب است وطندار

******
گو شها کر شده از فهمی دروغ
جا دو ئی زور جنا ب است وطندار

عمر ها بگذ شت نشد کا ری درست
وعده‌ها مثلی سرا ب است وطندار

هر که آمد لا ف زد حبی و طن
گفته‌ها نقشی بر ا ب است وطندار

بر ده اند و می‌برند دار وندار
خلق گو ئی که بحواب است وطندار

خود کشی و انتخا ر ویران گری
عا ملش بنگ و شراب است وطندار

میر سد از دشمنت ا سیب ها
شر طی مر دی بجوا ب است و طندار

در شتا ب است کا روانی پیشر فت
گو ش کن بر تو خطا ب است وطندار

زند گی را با هد ف با ید نمود
ا خری کا ر حسا ب است وطندار

تا بکی بی دست و پا در دستی جهل
زنده در گو ر و عذ آب است وطندار

تکیه کن بر علم و عدل وکارو فضل
این بحق کار ی صواب است وطندار

سر گرا نیم ما ز این اوضا عی تو
دل ز هجری تو کبا ب است وطندار

 

جنوری 2013