آرشیف

2018-1-9

محمد دین محبت انوری

از سردی هوا تا گرمی نیازها

مردم روستاها میخواهند نوای جان فزا واحساس شادمانی خودرا درلباس واژه گان نرم ولطیف برسینه ی سپید کاغذ به نگارش بگذارند. انرژی مثبت شانرا ازطریق دست ها ،دهان وصورت وصدا چیزیکه در درون آنها جمع شده وبرای شان احساس پریدن وپرواز کردن را میدهد تخلیه نمایند.صدای وسیمای برنامه ملی میثاق شهروندی،همین روزها طنین انداز گوشهای خاموش کوه پایه ها، دشت ودمن ها، بیابان ودهکده ها شده است.آوازه وخبردل پذیرارایه خدمات حد اقل معیاری ازطرف دولت برای روستاها همزمان با رسیدن ابرسپید وملایم انکشافی درقریه جات که از خدمات حد اقل معیاری محروم مانده اندسایه افگنده و موج بزرگی ازدسترسی به نیازمندی ها برپا شده  است.تمویل وتطبیق دوباره شوراها ازقدمه بسیج سازی تا تهیه پلان انکشافی که حالا جریان دارد، خاطرات ورویاهای نهفته دربساط بازسازی را باردیگر در اذهان وروان باشندگان محله های فقیرنشین به توفان خودجوش ومتحرک تحلیل فقر مبدل کرده است.
اخبار واطلاع گرم مسولین وکارمندان ساحوی میثاق ملی شهروندی ولسوالی های ولایت غور مردان وزنان،کودکان،بزرگان وقریه های تحت پوشش ودرحال تطبیق را به هلهله وشور آورده است.
حرف ها وسخن های شنیدنی که جذابیت کلام را نمایان میکند در فضای دوستی وهمدلی سرزبانهای مردم افتاده وبه خبرداغ دلگرم کننده ای روز مبدل گردیده تاهمواره نگاهی ژرف ونازک به چهره های نا آشنا وآشنا تسهیل کننده گان داخل  وخارج از محیط دوخته شده وبه گفته ای عامیانه مردم «احترام تاگردن» و«کار تاکمر»را بی صبرانه ازخدمت گذاران خویش درانتظارداشته وحقا که برای حفظ وامنیت شان تا سرحد آخرکوشش را بدوش گرفته اند.
نقل قول های متفاوت اعضای کلیدی وغیرکلیدی شوراها از قریه جات جداگانه درقالب واژه گان ذیل به نگارش میکشم:

  • محمد نصیررئیس شورای قریه زرد نو ولسوالی شهرک که تحصیلات عالی دارد گفت: بخش انتخابات وتهیه پلان انکشافی برای ما خوش آیند بود ودرنظرخواهی وموقع رای دهی مردم به یک امرمهم توجه کردن که:  بعدازین اشخاص تفنگدارکه در امورات شورا مداخله کنند، را درقریه خویش صلاحیت  نمیدهیم، چون درگذشته برنامه همبستگی ملی زیر تاثیر سایه تفنگ سالاران قرارگرفته بود وحق وعدالت زیر پای میشد وحسابدهی بشکل شفاف وهمگانی صورت نمیگرفت ومردم از کارشان ناراض بودند.

  • مولوی هاشم رئیس شورای قریه اسپیزو شهرک درجلسه بزرگ که نماینده های تمام محلات اشتراک داشتند به پا استادشده با تکان دست به آنها گفت: اگر من درست کارنکردم  وخیانت کردم واز اصول واهداف برنامه منحرف شدم اعضای شورا ومردم قریه مرا به دادگاه بکشانند ومورد مواخذه قرار بدهند.وهمچنان افزود زمان فساد وخیانت گذشته تمام مردم ازما  آرزوی کار وعمل را دارند.

  • معاون شورای خیران وپتان ولسوالی شهرک که خانم است چنین اظهارنمود: اگر برنامه ملی میثاق شهروندی آغاز نمیشد محله ما ازاثر کمبود آب آشامیدنی وزراعتی مجبور بود بجای دیگر کوچ کشی نمایند حالا که وعده های خدمات معیاری برای ماداده شده همه ما ازمهاجرت منصرف شده ودوباره دل به ادامه زندگی در محله آبابی خود بسته ایم.

نقل قول های فوق نمایانگرابراز احساسات شعفناک وشوق ناک باشندگان روستاهاست که حرف های دل شانرا به زبان سخن افاده کرده اند.
متن قصه موفق رابطورنمونه ازبین قریه های بازدید شده بنام شورای اسپیزو به شرح زیر بیان میکنم:
ولایت: غور
ولسوالی: شهرک
نام قریه: اسپیزو
کود قریه :27-2702-M0051
تاریخ تدویر انتخابات: 24/08/2017
تعداد خانواده : 100
بودجه مورد نیازپروژه: تاهنوز پروژه سروی نگردیده است.
سهم برنامه : 90% پول مورد نیاز پروژه را برنامه پرداخت مینماید.
سهم مردم : مردم دروجوه مالی شورا 10% سهم دارند.
پروژهای پیشنهاد شده شورا: 1-آب صحی آشامیدنی 2-برق آفتابی میباشد که ازپول برنامه میثاق شهروندی تکمیل میگردد.
حالت شورا : تکمیل پلان انکشافی
اعضای شورا میگویند: که با گرفتن پند از تمرین کوزه سوراخ تصمیم اتخاذ نمودیم، تادر فصل زمستان که اکثر مردم بیکار میباشند، کار احداث سرک بطول 60 متروعرض 10 متررا به پلان فعالیت های جمعی خود گرفته وعملی نماییم این سرک از بین محل های مربوط به شورا میگذرد وسالها رفت وآمد را مشکل کرده بود ازمسیر سنگلاخ وسخره وزمین سخت امتداد یافته ویک دیواراسنتادی ازسنگ خشک بطول 85 متردرسمت پاینی سرک جهت محافظت زمین های زراعتی وضایع نشدن آب جوی که قبلا با موانع وسنگ ازین ساحه جریان داشت تحت کارمیباشد ودرحدود 50% کار آن پیشرفت نموده واز اولین فعالیت های جمعی مردم به شمار میرود. روزانه به تعداد 15 تا 20 نفرکارگر غیرماهرو دونفر کارگرماهر بشکل نوبت وار ازمحله های نزدیک به آن کار مینمایند. وپلان ما طوری است که درمدت دوماه آنرا به بهره برداری میسپاریم ودست آورد وتاثیرآن این است که: راه هموار برای عبور مرور موتر ومواشی وافراد ساخته میشود که قبلا ازمسیر دورتر وخم وپیچ باشنده های رفت وآمد میکردن تقریبآ ازین سرک درحدود 122 نفرباشنده ازمحله های بالا ووسطی مستفید میشوند.
 
 از سردی هوا تا گرمی نیازها
شروع کارسرک توسط مردم با ابزار دست داشته محلی خودشان
 
 از سردی هوا تا گرمی نیازها
جریان جلسه بزرگ نماینده گان محله های شورای  قریه اسپیزو ولسوالی شهرک ولایت غور
 
 از سردی هوا تا گرمی نیازها
ابزارهای به نمایش گذاشته شده، بحث اصلی مارا تشکیل میداد
 
از سردی هوا تا گرمی نیازها
قسمت دگر از پرسش های ابزار از اعضای کلیدی وغیرکلیدی شورا
 
از سردی هوا تا گرمی نیازها
ساحه کار سرک به اثر فعالیت جمعی شورای مذکور

از سردی هوا تا گرمی نیازها
این سنگ ها به زحمت از زمین کشیده شده وکنار سرک چیده شده تا با هموار کاری کف سرک دوباره منظم سنک کاری شود
 
شهر فیروزکوه
قوس 1396
 انوری محمددین محبت