آرشیف

2015-2-3

محمد آصف صماً

از زور کاکاست که انگـورا در تاکهاست

درپورتال افغان – جرمن مطلبی ازمحترم محمداعظم سیستانی تحت عنوان « ائتلاف شمال ، قوم پشتون را به اقلیت مبدل میکند » را بخوانش ګرفتم وخواستم مختصر تبصرهّ براین مسئله داشته باشم۰ قبل ازهمه  باید ګفت که من باشنده ګان وطنم را افغان شمرده وکسانیکه آنهارا به نام این یا آن قوم وتباردرمقابل هم قرار میدهند افغان ندانسته واورا عمال بیګانه میدانم واین بدان معنی هم نیست که اګرفرد یا ګروه ایکه بیک قوم این سرزمین ظلم وناروا میکنددرمقابل آن سکوت اختیارنمود وسکوت را ګناه میشمارم۰
   چون سخن ازنارواهای ائتلاف شمال ، این ائتلاف نامیمون ایکه براساس یک سازش خاینانه توسط بیګانګان به خاطر سبوتاژ پروګرام پنج فقرهّ صلح سازمان ملل متحدوجلوګیری ازتشکیل یک دولت فراقومی با پایه های  وسیع ملی بنیان ګزاری شد که محورفکری آن دیدګاهای تنګ نظرانه ناسیونالستی « حقوق اقلیتها »تشکیل میداد که درآن مقطع زمانی ازمسکو- تهران آب میخورد۰ دراین ائتلاف ضدملی چهره ها ونیروهای آرمان فروخته وایمان باخته به اصطلاح چپ وراست ( انقلابی واسلامی ) تحت اراده بیګانګان دست بدست هم دادند پلان صلح ملل را سبوتاژ وتحت نام دولت اسلامی چنان وحشتی رادرافغانستان حاکم ساختند که تاریخ جوامع بشری نظیرآنرا ندیده بود۰نتیجه وحشت وانارشی حاکم درکشور آن شدتا مردم به طالبان لبیک ګویندو سردمداران ائتلاف شمال فراررا به قرار ترجیح داده به مغاره های پنجشیر،تخاروبدخشان ویا باداران خارجی شان پناه ببرند ولی تنورجنګ را همچنان ګرم نګهدارند۰
با وقایع المناک یازدهم سپتمبر که واشنګتن – لندن تصمیم سرنګونی رژیم طالبان راګرفتندرهبران ائتلاف شمال اولین های بودند که آمادګی خویشرا بحیث پیاده نظام نیروهای مشترک امریکا – انګلیس درامرسرنګونی طالبان ابراز نمودند۰ دولتمردان امریکایی  وانګلیسی  که چنین خدایي خدمتګاران رامفت ورایګان یافتندکه حاضرندبدون کدام قیدوشرط دراشغال وطن شان همکاری کنند آنهارادرآغوش ګرفتند ، با دادن خریطه های دالرطبراق های خالی شانرا پرکردندته با صداقت هرچه بیشتردرخدمت شان قرارګیرند واین خدمت را با صداقت جهادی شان موفقانه انجام دادند که تاکنون انجام میدهند وازهیچګونه خوش خدمتی  مضایقه ننموده اند ۰ واشنګتن  که ازمبارزه با تروریسم اهداف خویشرا داردبه متحدین افغانی شان « ائتلاف شمال » که نقش مرکزی را درآن شورای نظاردارد درتطبیق پروګرام های ضدملی شان منجمله تصفیه قومی وبه حاشیه راندن پشتون ها آزادی عمل داده است ۰ ائتلاف شمال با برخورداری ازاعتماد دوستان امریکایي شان با دادن راپورها وګزارشات نادرست وتحریک آمیزبه  آنها، آنهاراترغیب وتحریک مینمایندتامناطق پشتون نشین را بمباردمان ودرمناطق شان فعالیت های محاربوی را پیش ببرند وخوددرآن مناطق ایکه پشتونها دراقلیت قراردارند آنهامجبوربه ترک خانه وکاشانه شان شوند تابدینوسیله با کشتن ومهاجرت اجباری پشتون ها آنهارا به اقلیت مبدل کنند۰ طراحان وحامیان ائتلاف شمال که بیګانګان بودندوهستنددرکنفرانس بن که مسئله ساختاردولت بعدازطالبان مطرح بحث بود رهبران ائتلاف با دادن احصائیه های خودساخته خویش درمورد ترکیب قومی پشتونها که آنرا سی درصد نشان میدادتا امریکایی ها دراین محدوده مقامات دولتی را به پشتون ها بدهند که چنین هم اتفاق افتاد۰ به غرض تطبیق پلان های خویش واغوای اذهان عامه حامدکرزی پشتون تبار را به حیث رئیس دولت آینده دولت برکنفرانس تحمیل نمودندزیرا آنها ظرفیت ، استعداد وقابلیت های عملی وروانی اورا درک نموده بودند که دروجودچنین شخصیتی میتوانند به اهداف خویش نایل شوند۰ پروسه های بعدی (  تعیین ریس اداره انتقالی وبرګزاری دوبار انتخابات ریاست جمهوری ) نشان داد که امریکا وائتلاف شمال مکررا حامدکرزی را با وجود تقلب های ګسترده بحیث رئیس دولت بر مردم ما تحمیل نمودندزیرا دروجودچنین زعیمی میتوانندپلان های خودرا بوجه احسن جامه عمل بپوشانند ۰ازینکه دروجودحامدکرزی امریکایی ها وائتلاف شمال میتواند پلان های خودرا عملی کنند  نمونه اخیرآن انتخابات ولسی جرګه است که ملا فضل احمدمعنوی توانست جلوورودپشتون ها ونمایندګان مستقل رابګیردوافغانستان  پارلمانی د اشته باشد که به مزاج ائتلاف شمال و شورای نظاربرابرباشد۰  
 این موقعیت وموقف ویژه وتعیین کننده ائتلاف شمال درقضایاوپروسه های جاری درکشور ازبرکت نیروهای ائتلاف وایساف است وآن ضرب المثل مشهورایکه اززورکاکاست که انګورادتاکهاست درمورد ائتلاف شمال صدق میکند۰

پایان