آرشیف

2015-3-15

نقیب الله امینی

از دیروز، تا امروز!!! کی ها در پی حذف فرمانده هان مبارز و مقاومت گرِ، در برابر تروریستان وحشی هستند؟

پاسخ به این پرسش دردناک شاید برای بسیاری ها ساده جلوه کند، اما در حقیقت حذف فرمانده هان؛ که برای دفاع از ننگ ناموس و برای نوسازی و احیای مجدد، این وطن بلادیده تلاش دارند، این عکس العمل برای آنان ترور شخصیت ها با دروغ و جورسازی شخصیت اجتماعی،  زیرسوال بردن، و نگرش اجتماعی آنان را مخدوش کردن، ترور سیاسی شمرده میشود.

به گونه ی مثال اشاره ی روی برکناری دگرجنرال ظاهر ظاهر از سمت فرمانده ی پولیس کابل، و حذف جنرال احمدفهیم قایم ازپست فرمانده ی پولیس ملی غور، یادآور شد.

بعداز ان که جنرال احمدفهیم قایم،به پست فرماندهی،پولس ملی غور گماشته شد توجه ی به بهبود امنیت در ولایت غور بیشتر گردید؛ و در این میان بخت با مردم غور همراهی کرد که جنرال احمدفهیم قایم به عنوان فرمانده ی پولیس ولایت غور درست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مقرر شد.هنوز دو سه ما هی به برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، مانده بود که آقای قایم بر مسند فرماندهی پولیس تکیه زد و چه مردانه در کار هایش موفق وموید شد. تلاش های مجدانه او برای بازگردانی امنیت در این ولایت جنگ زده هر باشنده این دیار را به تحسین وا داشت؛ تا بدانجا که وی در اوقات فراغت به تعلیم تربیه  ی سربازان، بازسازی قطعات پولیس ملی غور، و نشست با علمای دین، جوانان و تحصیل کرده گان غوری به منظور آوردن امنیت بیشتر دست میزد.او در مدت کوتاهی با راه اندازی عملیات های پی درپی، مشوره وگفتگوبا بزرگان، ولایت غور را از وجود طالبان پاک سازی و برای مردم روحیه زیست در این شهر را مساعد ساخت.او در حالی به عنوان فرمانده پولیس در این ولایت مقرر شد که حتی در 2 کیلومتری این شهر نیز سنگر نبرد طالبان وجود داشت،اما در حالی ولایت غور را ترک گفت که حتی قریه یی هم در این ولایت شاهد حضور طالبان نبود.همین امر او را به یک قهرمان دلیر مبدل کرد و مهرش را در دل هر فرد این ولا پاشید.او تا بدانجا کوشید که شهر فیروزکوه نتنها از لحاظ امنیتی که از لحاظ پاکی و صفایی نظم نظام در چوکات پولیس ملی غور نیز بی بدیل حساب میشد،اما چشمان حسود تمامیت خواهان قومی و فاشیست های قبیله گرا نگذاشت تا این رویا به اتمام برسد.وقتی فریاد مردم در گلوی شان  خفه شد صد ها هزار فریاد دیگر برخواست و هر گوچه و کوی ولایت غور رافراه گرفت.
اینکه جنرال قایم چرا از سمت پولس ملی غوربرکنار شد، برکناری وی یک دسیسه، نبود بلکه تلاشهای جدی برای از میان برداشن وی جریان داشت.برکناری جنرال قایم از ولایت غور، دوباره زمینه هرنوع بی بندباری را به کساینکه از سالهای متمادی این ولایت را به میدان نبردی از هواه و خواهشات نفسانی شان قرار دادند دوباره بازکرد. زمینه سوء استفاده از پولیس وقوت های نظامی بیشتر از پیش پاشیده شد وامنیت بلافاصله از بد بدتر و حتی که باعث شکل گیری گروه داعش درین ولایت شد.

حال که کوه های این ولایت از برف های پاکیزده سفید پوش است هیج اجازه ی را به مداخله گران و تروریستان منظم شده و شکل داده شده قومی، نمیدهد. و بان انکه اندکی نیشر های بزرگ صاف شود قتل و قتال دوباره آغاز خواهدشد و سرپرستان همیشه خمار، همین قسم خمار باقی خواهند ماند. وماشاهد خون ریزی های بی شماری خواهیم بود.

نگرانی ها درین ولایت در حالی روبه افزایش است که تحرکات گروه داعش و یگجاشدن فاروق و ملااحمدشا، باگروه داعش در ولایت غور، خواب راحتِ دوران قایم را از چشتم راحت خفته ی مردم مظلوم غور گرفته است.