آرشیف

2014-12-27

نظرمحمد ثاقب

از دومین چاپ کتاب های تاریخی طبقات ناصری و جغرافیای تاریخی غور رونمایی صورت گرفت

 

در جلسه که به تاریخ 22 ماه عقرب سال روان به همین مناسبت در سالون کنفرانسهای ریاست اطلاعات وفرهنگ تدویر یافت، شماری زیادی از شخصیت های فرهنگی، مسوولین ادارات، استادان دانشگاه و تربیه معلم، استاد لیسه ها و شماری زیادی از جوانان و خبرنگاران حضور به هم رساندند. جلسه ابتدا با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز و سپس استاد فخرالدین آریاپور رییس اطلاعات وفرهنگ به عنوان میزبان جلسه به اشتراک کنندگان این نشست خوش آمدید گفته وفرمود: دو کتابی امروز به رونمایی گرفته شده اند، از طرف بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به چاپ رسیده اند. رییس اطلاعات وفرهنگ صحبت کوتاهی بر اهمیت تاریخی این دو کتاب در تاریخ کشور بویژه در تاریخ ولایت باستانی غور داشت. وی در ضمن سخنان خویش اظهار داشت که کتاب طبقات ناصری و جغرافیای تاریخی غور دو منبع نهایت مثمر و مستند در شناخت تاریخ ولایت غور بوده و کمتر کتابی را میتوان یافت که راجع به ولایت غور نسبت به این دو کتاب صحبت کرده باشد. بخش پایانی سخنان رییس اطلاعات و فرهنگ به تقدیر وتشکری از ابتکارات فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اختصاص یافته و بنیاد فرهنگی جهانداران را در شرایط حاضر یگانه نهادی خواندند که فعالیت های فرهنگی چشمگیری را جهت انعکاس فرهنگ و تاریخ درخشان غوری ها انجام داده است.

از دومین چاپ کتاب های تاریخی طبقات ناصری و جغرافیای تاریخی غور رونمایی صورت گرفتاز دومین چاپ کتاب های تاریخی طبقات ناصری و جغرافیای تاریخی غور رونمایی صورت گرفت

بعد از صحبت های رییس اطلاعات وفرهنگ استاد فضل الحق فضل به صحبت پرداخت. وی از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اظهار سپاس کرده وروی اهمیت علمی وفرهنگی کتاب جغرافیای تاریخی به 
گونه مفصل صحبت کرد و موجودیت این کتاب را برای جوانان و فرهنگیان یکی از نیازمندی های مبرم خواند و از تمام جوانان و اهل قلم خواست تا بخاطر احترام به تاریخ غور و شناخت جایگاه سلسله امپراتوری غوری ها در تاریخ کشور، این کتاب را به دقت مطالعه نمایند.
سپس استاد نبی ساقی استاد دارالمعلیمن عالی غور روی ارزش واهمیت تاریخ طبقات ناصری صحبت نموده این کتاب را یکی از مهم ترین کتاب های تاریخی شمرد و گفت که تاریخ طبقات ناصری نوشته قاضی منهاج سراج جوزجانی بوده که این کتاب، معتبرترین کتاب تاریخی است که به بیست و سه فصل یا بخش یا به اصطلاح نویسنده بیست و سه طبقه نگارش یافت است این کتاب از نظر محتوایی خیلی غنی بوده و از آغاز خلقت بشر از حضرت آدم (ع) شروع و سلسله تمام انبیا وبعد از ختم سلسله نبوت به تاریخ و سرگذشت سلاطین و حکمرانان دوره های مختلف پرداخته است که سلسله امپرا توری غوریان نیز در این کتاب به گونه مفصل تشریح گردیده است، که فصل هفدهم این کتاب راجع به امپراتوری غوریان وغور صحبت میکند. استاد ساقی نیز از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اظهار سپاس کرده و تمام فعالیت های فرهنگی این نهاد را درسال های گذشته برشمرد و در زمینه کتاب طبقات ناصری گفت که این کتاب در سال های اخیر از کتابخانه ها و بازارها کاملا برافتاده بود که به مشکل میتوانیستیم این کتاب را بدست بیاوریم اما اکنون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری زمینه دریافت این کتاب را آسان ساخته و به آسانی میتوانیم این کتاب را بدست بیاوریم که این یک خدمت بزرگ فرهنگی است.
جواد رضایی رییس حقوق بشر غور و حسام الدین فیروزکوهی یک تن از خبرنگاران آزاد نیز از سخنرانان این جلسه بودند که هرکدام به نوبه خویش از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اظهار سپاس کردند. در اخیر جلسه یک تعداد از کتاب های طبقات ناصری و جغرافیای تاریخی غور به اشتراک کنندگان جلسه بخصوص شخصیت های فرهنگی و قلم بدستان به عنوان تحفه از طرف بنیاد فرهنگی جهانداران غوری توزیع گردیده و این نشست با دعاییه پایان یافت.

تهیه کننده: نظرمحمد ثاقب – آمر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ غور.