آرشیف

2016-6-11

گل رحمان فراز

از دولت حق نمی خواهیم، فقط حق مـــــان را نگیرد!

از دولت حق نمی خواهیم، فقط حق مان را نگیرد!

اشتراک گستردۀ مردم به پای صندوق های رای در هنگام انتخابات بیانگر اُمید ها و آرمان های نوید بخش نسبت به آینده خود و میهن شان است که همان انگیزه پای های شان را به پای صندوق های رای با قبول زحمت و تحمل وضع نا امن می نماید اما به محض اینکه مردم به این موضوع پی ببرند که گویا سهیم شدن در پروسه های ملی موجب ایجاد ضمینۀ عقب گرایی و حمایت از روند فراموشی می گردد، به هیچ وجه حاضر نخواهند شد تا به پای صندوق های رای بشتابند.
سهم مردم غور هم در پروسه های ملی بصورت همه جانبه قابل ملاحظه بوده است و همیشه برای سهم دهی غوریان در بدنۀ حکومت مرکزی توسط دولت ها، بهتر شدن وضع زندگی شان، تطبیق پروژه های عام المنفعه در نقاط مختلف و کاریابی برای دانش آموختگان بعد از اخذ وعده قطعی کاندیدان بصورت دل گرم رای خویش را به نفع کاندیدان پیشتاز استفاده نموده اند اما حالا نه تنها که به وعده های داده شده در دوران انتخابات عمل صورت نمی گیرد بلکه موقف های داده شده توسط دولت های ماقبل نیز گرفته می شود.
محترم نثار احمد حبیبی غوری تباری است که ریاست عمومی تنظیف شهر کابل را به دوش داشت و در ماموریت خویش به موفقیت های نیز نایل آمد، اما همگان باید بدانند که کار در اداره تنظیف شهر کابل کاملاً دشوار تر از هر اداره دیگر است، میزان جمعیت کابل اصلاً گنجایش این ولایت را ندارد چه رسد که مشکلات این مردم توسط یک اداره که از پرسونل و عراده جات پاک کاری کامل نیز برخوردار نیست، حل گردد. اما با آن همه مشکلات محترم حبیبی خیلی خوب درخشید و رضایت اکثریت باشندگان شهر پرازدحام کابل را بدست آورده بود ولی بدون مراجعه به افکار عمومی توسط رئیس جمهور غنی از سمت اش سبک دوش گردید که واقعاً قابل تحمل نیست.
ما غوریان، حضور محترم نثار احمد حبیبی را در ریاست تنظیف شهر کابل به عنوان سهم غوریان در جابجا سازی افراد کلیدی به ادارات مرکزی (به اساس سهمیه ولایات) می دانستیم که بدبختانه حکومت وحدت ملی نه تنها اینکه سهم بهتری را برای مان قایل نشد، بلکه سهم از قبل داشتۀ مان را نیز از ما گرفت! 
محترم حبیبی در دوران ماموریت آقای کرزی این سمت را بر اساس لیاقت و شایستگی از آن خود کرده بود که تلاش، کارکشتگی و موفقیت موجب ابقای وی در همان سمت در طول چند سال گردید اما اینکه یکبار از طرف رئیس جمهور غنی دستور بر طرف سازی اش بدون کدام دلیل صادر می شود، حیران کننده است.
خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی، اگر روند جلب و جذب تان به روال پیش برود، دیری نخواهد گذشت که این دولت دو سره توسط کسانیکه به پایه گذاری آن با اشتراک در پروسه های ملی سهم داشته اند سرنگون خواهد شد و آن وقت نه اُمیدی برای مردم نسبت به آینده روشن وجود خواهد داشت و نه آبروی برای شما دولت داران که از اعتماد مردم سؤه استفاده نمودید.
فراز