آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

از دشمن،خواهش نجات چی توجیه ی دارد؟؟؟؟

جان کری دوباره وارد کابل شد!
جان کری سرسخترین دشمن بشریت وجهان اسلام که ظلم وتعدی اش علیه فلسطین به دفاع ازفرعون وقت(اسراییل) نمونه خوب براین مدعاست.اما امروزکه مصلحتهای دینی ودفاع از دین وظیفه هرمسلمان ازاقشار مختلف جامعه است،خودخواهی ها فردی وسایه پراگنی های دشمن به بهانه نهادینه شدن دموکراسی(غرب) که بر مبنای دروغ وفریب هستی یافته وباجمع ازکارکرد حامیان کاذب آن،مارا مصروف چیزی ساخته که حتا درشرایط کنونی جزیی ازمکلفیتهای انسانی-اسلامی ما هم به شمارنمی آید.گاه وقت رفتار انسانهای مسلمان برای حصول قدرت وتکیه برمسند قدرت آنچنان آنهارا به انحراف ازدین جهت میدهد که خلاف فرموده خداوند که میفرماید«مومن برادر مومن» وارشاد پیامبر:«مسلمان برادر مسلمان» است؛عمل میکنند. اگر دقیقاً اعمال ما خلاف آنچه که خطاب شده ایم ،نیست؟؛پس چی نیازی به این که «کری» به وساطت ومیانجگری بین دو مسلمان(عبدالله واحمدزی) که خودرا مجاهدین واقعی وآگاهانی اموردینی قلمداد میکنند و تادیروز یک دیگر خودرا به مناظره دینی درتلویزیونها می خواستند؛اما امروزسخنهای یک غیردینی برای فلاح جمعیت 37 ملیونی افغانستان از جانب آنها سرنوشت ساز تلقی می شود،وقتی این بادار کلان از افغانستان دور میشود،باز جنجال ها بین این برادرخطاب شده گان قرآن،اوج میگرد و وبقیه انام افغانستان انتظار دوباره آمدن کری را درسرمی پرورانند.تا کی ما منتظرجان کری باشیم!! حالا واقعا اگرهمه گفته های ووعده های آنها تنها به پایه یک شعار غیرعملی وتحقق ناپذیر نبوده باشد ،بهتربود که به الهام گیری از دستورات دین، «کری» را دشمن می شناختند،شرایط وفضای سیاسی افغانستان را آماده حضورتکراری یک ملحد نمی ساختند. کاش پیامبرما بخاطرصلاح وفلاح ملت وامت خود ازیهودیان مصلحت میگرفت تا امروزما هم به عنوان یک الگو از آنها مشوره میگرفتیم،وقتی قرآن ودین آنهارا دشمن خطاب کرده میانجگری آنهارامنتفی دانسته است، پس این عالی جنابان چگونه برخود اجازه میدهند تا منحیث زعمای کشور به این انداز به آراء ونظریات آنها درحل قضایای به اصطلاح سرنوشت ساز،ارجحیت قایل شوند.واین بزرگ مردانی که تا چند روز پیش درمناظرات تلویزیونی برای فریب وکسب رای ملت، خودرا درپهلوی سایر برنامه های تحقق ناپذیرخود به آنچه تجربه شد،عالمان دین معرفی میکردند واز دین توجیه وتفسیرهای می نمودند،انگار که نماینده گان ویژه اسلام (یعنی مفتی)اند وشاید به این هم خوب آگاه بودند وهستند،که خداوند آنها را به چی چیزی مخاطب ساخته است،چرا به میانجگری برادری مسلمان خود به این بن بست طنین انداز نقطه پایان نمی بخشند، واذهان مرد وزن این دیار را آماده این ساختند تابرای رفع واژه نو پیدا بن بست،شایقانه انتظار حضور «کری» را بکشند،درحالیکه از این شیاطین ملعون و گرگ مکار هرگزانتظار خیرنیست،اینها بحیث فرزندان ونماینده گان شیاطین درکشورهای ما اعزام میشوند تا درفضای صمیمیت سیاسی ما رخنه ایجاد کنند. شما بعنوان مسلمان به وظیفه شیاطین چگونه نگاه می کنید؟ مکلفیت یک شیطان چی شده می تواند؛مگراینکه اختلاف وبدبختی را دربین ما شیوع دهند واز این فضا به نفع خود سود ببرند، گاه وقتی قدرت خواهی وقدرت طلبی که به مصلحت دیگران(امریکا) صورت گیرد چنان ایمان مارا ضعیف به نمایش میگذارد که حتا اعمال غیرانسانی دیگران را هم دربرابر برادری مسلمان خود تقبیح کرده نمی توانیم،دراین وقتها که برادران فلسطینی ما توسط سیاستهای احقمانه امریکا وهمتایانش قربانی می شوند. هردو نامزد مطرح ما برای اینکه باداران شان ناراحت نشود،اعمال آنهارا برای دلجوی فلسطینیان به سخن هم نکوهش کرده نمی توانند زیراکه برد وباخت آنها درپروسه نام نهاد انتخابات وابسطه به «جانکری» وخونخوارکلان(بارک اوباما)است.باتصمیم ملت افغانستان که با اتلاف نفس وقطع انگشتان به پای صندوقهای رای رفتند تا سرنوشت سیاسی شان را تعین کنند،درنزد آنها هیج ارزش نداشته وندارد،همه آن یک تمثیل سیاسی بوده و است. هموطن عزیز!!! این بن بست شکنی ها به پاه درمیانی درحل قضایای سیاسی افغانستان همه برپایه یک شعار است وبس!! جان کری آتش بن بست را نه تنها اینکه خاموش نمیسازد بلکه بیشتراز پیش آنرا شعله ور میسازد ،شما بعنوان آگاهان از کارکرد وعملکرد این اعقاب یهودی،از پیدایش تاریخ تاامروز که مارا (با واقعات وتجارب اسلاف مان آشنا می سازد) عطف توجه کنید وهیج نقطه ی را ازپالیسی غرب دربرابر مسلمانان درنخواهند یافت؛مگراینکه حضورمخالفت ونفاق پراگنی آنها دربین مسلمانان واضیح وآشکار بوده، اما نحوه مخالفت متفاوت؛دربعضی از مسایل، آنها به گونه مستقیم وفزیکی برای محو منحط سازی مسلمانان قیام کردند ودربعضی از موارد از اصطلاح جنگ فکری که خطرناک ترین زهر مهلک برای مخشوش سازی وفتورسازی عقاید وآرا مسلمانان است عمل نمودند.بیشترازیک ونیم ملیارد مسلمان درجهان هرکس بنوبه خود انزجار خویش را علیه اعمال شنیع آن وحشیان درسرزمین اسلامی نشان میدهند وبخصوص دردفاع از قتلهای زنجیری برادران با همت فلسطینی،که این واکنشهای مسلمین هرکدام به شیوه خودش اجرا می شود ،اما رحمت خدا باد بردو شخصیت که دراین اواخربرخلاف دیگرسیاست مداران جهان اسلام که وظیفه وقدرت را فوق دفاع از ارزشات دینی وراضی ساختن همتایان خود میدانند،آن دو شخصیت نیرومند وشجاع که تاریخ انتظار شهکاریهای شان را می کشد هریک سیاست پوه رجب اردوغان که پالیسی وسیاست آشکار دربرابر غرب واسراییل فرعون داشته وهمچنان خانم سعیده حسین وارثی ازجمله شجاعترین خانمای دنیا که ازمسلمانان درکابینه انگلیس سهم داشت وبخاطر سیاست های غیر اخلاقی کشورش دربرابر فلسطین ،از سمتش کنار رفت.رحمت خدا باد برهمچو خانم،این دوستان خدا،وعزیزان حوزه ی اسلام ، بزرگترین امتیازات را بخاطری دفاع از فلسطین که وظیفه دینی شان است ازدست دادند ودرآن هم می بالند. اما درکشور ما چی میگذرد ما بخاطراینکه «کری» حیوان صفت ناراحت نشود لفظاً اعمال آنهارا تقبیح وتلویم کرده نمی توانیم زهی به این مسلمانی!!! نه اینکه تقبیح نمی توانیم،برای حرمت بیشتر به این سفاکان وناقصین حقوق بشر، از آنها درامور ملی خود مشوره ومصلحت می گریم وبرای حل قضایای ملی خود آنها را به معونت می طلبیم…..کجاشد شعار….!؟.