آرشیف

2020-5-2

از دریا به ابر
 ما چه می دانیم که دریــا پس از چند بار گریه ی ابر، دریا شد؟!
  تلاش بیهوده نیست؛
 هرچند خورشیدی باشد که به پوستمان نور بپاشد و رنگ عوض کنیم،
 و در آن حین سرگرم هنر نمایی اش شویم
 بی خبر هستیم که او همزمان دریا را تبخیر می کند. . .
پاداش چشمی که برای دریا شدن می گرید،همین است.
 که در نهایت ثمره مهرش با ظاهری دیگر، به باطن آن برسد.