آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

از دریا به ابر

ما چه می دانیم که دریــا پس از چند بار گریه ی ابر، دریا شد؟!
تلاش بیهوده نیست؛
هرچند خورشیدی باشد که به پوستمان نور بپاشد و رنگ عوض کنیم،
و در آن حین سرگرم هنر نمایی اش شویم
بی خبر هستیم که او همزمان دریا را تبخیر می کند. . .
پاداش چشمی که برای دریا شدن می گرید،همین است.
که در نهایت ثمره مهرش با ظاهری دیگر، به باطن آن برسد.

 

از دریا به ابر