آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

از خـزان کــشـورم بـوی بـهاران مـیـرســد

ا ز  خــــز ا ن  کـــشـــو ر م  بــوی  بـهــــا را ن  مـیــر ســد
عـطــر جـا ن بـخـشـــی ز خـا ک جـا ن نـثـا را ن  مـیــر ســد
 
بـســکـه  خـو ن  نـو جـو ا نـا ن  رفـتـه  د ر عـمــق ز مـیــن
هــــر کـجــا  گـلــهـــا  به  رنـگ  گلــعــــذ ا را ن  مـیــر ســد
 
هــســت ر نـگـیــن  خـا ک  مـیـهــن  ا ز گـل  رو ی شـهــیــد
جـــا م  لا لـه  آ تــشــیــــن  ا ز لا لـــه  ز ارا ن    مـیــر ســد
 
در بـهــــا ر  فــر قـــت یــــا را ن  ر فــتــه   هـــا ی  هــــا ی
بــر مـشـــا مـــم عــطــر  خـو ن  پا ســــد ا را ن  مـیــر ســد
 
ا ز  بـهـــا ر  اشـــک و  خـو ن و   وز خـــز ا ن  درد و دا غ
نـعـــر ه ُ تـکـبـیـــر  و  ر ز م   حـقــگـــــز ا را ن  مـیــر ســد
 
نـا لــه  هـــا ی  جـا نـگـــــد از  مـــا د را ن   ســــو گــــو ا ر
ا ز  د ل  د شـــت  و د مــن   زان   د اغــــدا را ن  مـیــر ســد
 
بــر گ  بــر گ  ارغــوا ن  و  نــر گــس و ســوری  کـنــو ن
ا ز  گــل  روی  شـهــــیــــد ا ن  مـشـکــبـــا را ن  مـیــر ســد
 
فـر ق  فـرهـــا د  و طـن از عـشــق  شـیـر یــن تا  شـکـســت
ا ز شـقــا یـق  بـیـســتــو ن هـــا   لا لــه ز ا را ن  مـیــر ســد
 
ســــر ز مـیــن  دیــن  و دا نــــش  خـطــه ُ  عـــلــــم  و ا د ب
در بـهــا ر ش عــشــق و عــر فــا ن نـور بـا ران  مـیــر ســد
 
چــشــــم  ا حـبـا ب  وطـــن  بـر ســو گ  یا را ن   شـهـــیــــد
هــمـچــو  چـشــــم  ا بـر نـیـســا ن  ا شــکـبـارا ن مـیــر ســد
 
بــا ز  آ ن  فـــر خــنــــده پــــی   نـوروز   زیـبـــا ی   و طـــن
بــر  مـــز ا ر   شــا ه   مـــــردان  فـیـضــبــا را ن  مـیــر ســد
 
بـا ز هـــــم   زا حـســـا ن  حـق  انـدر بـهـــا ر  خـو شــگـو ا ر
مــــژ د ه ُ فـتـح  و ظـفـــــر  بــر  ســو گـــو ا را ن  مـیــر ســد
 
بـهــــــر  در مـــا ن د ل  رنـجــــو ر  ا یــــن مــلــت   یـقـــیــــن 
ر وزی  ا ز فــضـــــل  خــــدا  بــــر  د رد   د رمـان  مـیــر ســد
 
 
 
اسـتـــا د  فــضـــــل ا لــحـــق  فــضــــــــــــل
چـغــچـــرا ن حـوت  1388 هـجـری شـمـسـی