آرشیف

2019-8-17

از حکومت اسلامی افغانستان تنها نام باقیست!

ازآنجایکه دولت اسلامی از خود دارای زیر بناهای می باشد که در راءس آن توحید می درخشد،زیرا توحید محور تمام نظام های دینی است.وبعداز آن عدالت ومساوات خود نمایی می کند.و دولت اسلامی خود را ملزم میداند تازمینه های تطبیق عدالت و مساوات را در جامعه فراهم نماید وباهرنوع ظلم وتبعیض مبارزه کند.ودر دوبُعد مادی ومعنوی برنامه های جامعی را براساس آموزه های اسلامی تطبیق کند.
که از خود دارای ویژگیهای خاص ومتفاوت از دیگر دولت های کفری دنیا می باشد،که هرکدام آن برای سعادت بشر مفیدبوده ونه تنها برای مدیریت وسعادت دنیوی نمی باشد،بلکه در بعد دیگر آنها تضمین آخرت مسلمانان که در زیر این نظام قرار دارند نهفته است.که ما دراینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم.

۱_دولتی است اسلامی 
۲_دولتی است مدنی 
۳_دولتی است جهانی
۴_دولتی است خدمتگذار
۵_دولتی است امین ومسول
۶_دولتی است شورایی
۷_دولتی است‌ دارای ویژگی قانونگذاری واجرای آن

که متاسفانه در حکومت فعلی ونظام سیاسی که در راءس آن جناب داکترصاحب‌(محمداشرف‌غنی) قرار دار هرکدام این ویژگی ها را به برسی بگیریم اسپ سخن را به لنگیش می آورد،!وپای تحلیل رانیز می لنگاند!.بطور نمونه:
_دولتی است اسلامی وباید در راءس آن یک مسلمان قرار داشته باشد؛که متاسفانه حکومت افغانستان نامش اسلامیست، ودر راءس آن کسی قرار دارد، که در نماز جنازه سجده میکند، وامام حسین را نواسه خدا می خواند.آیا چنین حکومت اسلامی است؟ 
_دولتی است مدنی ودر آن تمام داشته های وارزشهای انسانی ومدنیت‌ وشهر نشینی باید رعایت شود؛که درحکومت افغانستان این ویژگی هم دیده نمی شود.وهمه روزه از حقوق شهروندان میکاهد وایشان را به بدبختی های که سر دسته‌ی شان به مخاطره انداختن جان وبسته کردن حنجره جوانان وعالمان عدالت خواه ایست که برای جلوگیری از مشکلات این نظام‌صدای شان را بلند میکندمی باشد.
_دولتی است خدمتگذار؛اماحکومت کابل در زمان اقتدارغنی بابا به همه مردم معلوم است که معکوس خدمت وخدمتگذاری را تحویل مردم افغانستان داده است.
_دولتی است امین ومسول؛که بدبختانه حکومت فعلی افغانستان در برابر مردم مسولیت خود را ادا نمی کند که هیج، حتا خزانه ملی وپول های ده فیصدکه از  کریدت کارتهای مردم فقیر به عنوان مالیه میگرداند هم به یغما برده وبه کمپاین های انتخاباتی ریس آن مصرف می شود.
_دولتی است شورایی؛که این حکومت تمام تصمیمات آن از داخل ارگ توسط حلقه خاصی گرفته می شود، که مردم افغانستان وشورای ملی هیج کدام در تصمیمات ملی که به منافع عامه بی انجامدنقشِ‌ندارد.
_دولتی است قانونگذار ودرپی اجرای آن میکوشد؛اما حکومت فعلی افغانستان از لحاظ قانونگذاری در پایین ترین سطح قرار داردکه بگذریم حتا توان اجرای هیج یکی از قوانین که در قبل گذاشته شده بود، واجراء شده می رفت را ندارد، وازبیشتر شان ثروتمندان ونزدیکان حکومت را مبرا کرده وتنها وتنها متوجه مردم فقیر است وبس.
پس حکومتی که با این همه تضاد با حکومت اسلامیست،وتمام مشکلات که امروز دراین سرزمین وجود دارد، حاصل کارکرد های این نظام است، چگونه ما به نام حکومت اسلامی بشناسیم واز آن پیروی کنیم؟قضاوت با دوستان؟

با عرض حرمت:محمدابراهیم "عصمت‌یار"
فیروزکوه غور