آرشیف

2015-2-22

عصمت الله راغب

از حامیان مدنی تــــا فارغ بالان غیرمدنی!

درآستان که ما زنده گی می کنیم تمام سوژه های داغ دربین همین دو گروه به اصطلاح "مدنی وغیر مدنی" دادوستد می شود که یکی از این دوگروه  به زعم خودیشان طرفدار اصلاحات وریفورم اداری وشهری اند که به ایشان  مدنی میگویند وگروه هم که درمقابل مدنی ها به  عنوان یک سد وموانع استاد می شوند آنها هم فارغ بالان غیر مدنی بحساب  می آیند، که حرکات شان را تحرک گونه جلوه می نمایند؛ درحالیکه به نظر من هیج یک آنها مرتجع وکهنه فکر نیستند همه شان فکر نو دارند وطرفدار مدنیت وپیشرفت اند.
حالا حرف اصلی این است که فریاد ها وسروصداهای هردو جناح درهمین مقطع ارزشش کمترازاین است که اینها  درگیری هم اند وسوژه ی مورد بحث شان که والی ومعاونش است کمترازاین بها دارد که دو اهل قلم مان چی مدنی باشد چی غیرمدنی، بخاطرآنها جنگ فکری می کنند.حالا واضح بگوییم تمام اعتراضات  که دراین روزها درغور درحول والی ومعاونش می چرخد به لحاظ ازشمندی درپیوند به تغیر درزنده گی اجتماعی وسیاسی مردم غور بی اساس تراز این است  که ما حرف ضد ونقض نسبت به یکدیگر بزنیم وخود را توهین کنیم.
حرف دیگر اینکه والی ومعاون والی فکر نکنم که برای همیش درجامعه غور باقی بمانند. اما آنچه که مایه اختلاف دربین نسل جوان می شود فقط غلو وافراط درکار است،. به نظر می رسد اهل جامعه مدنی که همه دست آوردهای غور را مدیون مجاهدت ها ومبارزات مدنی خود می دانند دراین مقطع اساس که انتظار فرمان رییس جمهور برای تبدیل وتغیروالیان درراه است، این اهل خبره از آدرس مدنی یک بار دیگر به نحوی مصمم اند تا سکه افتخار را بنام خود برچسب بزنند ودرفردای نزدیک عاملین اخراج والی ومعاونش درجامعه غور محسوب شوند، درحالیکه اگر حرف فرد اول کشور درقبال ملت راست وصادق باشد،برای تغیروتبدیل "رحمتی وتوخی" نیاز به هیج نوع جان کنی نبوده و دیگرهیج جنجال درکار نیست، گذشت زمان وصبرتا میعاد تغیروتبدیل والیان بهترین نمونه برای اخراج آنها است.
رحمتی  هم همان مزاج مار را دارد تا مزاحمش نشوی، مزاحمتت نمی کند، دراین روزها که والی افراطیت جامعه مدنی را نسبت به اخراجش احساس می کند، دست به یک سلسله اقدام زده است که نتیجه همین اقدامش به غور  زخم های دای ناسور جور خواهد شد که این اقدام رحمتی حکایت از رخنه درصمیمیت نسل جوان غور می کند.
ازطرف دیگر اخراج والی ومعاونش هم که به وسیله اعتراضات مدنی ومردمی ازغور صورت گیرد این نوع اخراج را میتوان مفتضی ترین گونه  برای آنهای که در ترکیب کابینه درخصوص اشغال کرسی های مقام ولایات درحکومت وحدت ملی چشم دوخته اند نام برد. اکنون والی ومعاونش برای نجات از همین نوع اخراج شان که برای آنها خیلی المناک ودرد آور خواهد بود برای دفع آن از هرراه که ممکن باشد به آن دست خواهند زد. اما ماشاالله این والی خو از آغازین دور ماموریتش بحیث والی تا کنون از هیج ولایتی به نیک نامی نرفته است؛ مگراینکه برایش ضرب العجل تعین شده است. اما اینبار درغور بخاطر اینکه فرصت کافی برای هموارساختن پلانهای خود دارد بیشتر از پیش تلاش می کند تا این تخم نفاق( زخم های دای ناسوری) را که دربین جوانان کاشته بود دراین روزها آن را به درستی آبیاری کند. نسل جوان دقیقا که خود را نیروه زنده جامعه محسوب می کنند، اما بازهم از احساسات نیک وگرم شان از سوی اربابان جزم اندیش استفاده های سو می شود که مثال همین موضوع را دراین روزها دربین جوانان غوری می توان به تجربه نشان داد و  جوانان را درگیری هم ساخته و حرف اختلاف را دربین آنها پیش کرده  که تا امروز دربین آنها حرف "من وتو شما" بوی بیگانه گی میداد. فعلاً آنها تا چی اندازه  باهم سخت میگیرند وسخت می گویند!.
جوانان عزیزم! آناینکه سرنوشت ملت غور را رقم می زنید، وشما چشم وامید ملت غور هستید، چرا همیشه قربانی سیاست های دیگران می شوید؟ این اربابان یکی پی دیگری می آیند ومی روند اما کسانیکه  برای همیشه در آنجا باقی می ماند، شما نسل جوان هستید که همه افتخارات تان به نام غور ثبت خواهد شد. شما هستید که ملت وجامعه تان را با حرکات ومبارزات منطقی تان افتخار می بخشید ویاهم برعکس با حرکات تحرک گونه تان که در آن دست حلقات بیرونی دخیل باشد ذلت میدهید…..پس همیشه فکر بلند داشته باشید وبرای سربلندی ملت تان مانند همان اسلاف تان آزادمنش وسلحشور باشید.دیگر دست آنانیکه بقای خویش را در اختلاف شان می بینند فرصت شان ندهید.درنتیجه وحدت شما آرزوی ماست. کامگار باشید.
عصمت الله راغب