آرشیف

2016-5-9

محمدگل پویا

از بی عدالتی های حکومت مرکزی تا محرومیت های ولایات مرکزی!

(توتاپ خط قرمزمااست)

ما مردم ولایت غور با اینکه تحت شرایط دشوار امنیتی به پای صندوق های رای آمدیم و به رهبران حکومت وحدت ملی رای دادیم – با انکه با رای ما مردم همیشه معامله شده – و آقای غنی و عبدالله وعده های گرم که برای ما مردم داده بودند، به هیچ یکی از آن ها وفا دار نماندند. حق مردم ما همیشه پایمال شده و درمحرومیت ومحدودیت قرار داشته ایم.
روی همین ملحوظات ما مردم این بیشتر اجازه نمیدهیم که این حق تلفی و خیانت های بزرگ در حق ما صورت گیرد و حقوق ولایات مرکزی بازهم پایمال شود. این بسیار نا عادلانه است که مسیر لین برق (توتاپ) تغیر بخورد و از مسیر سالنگ وارید کابل گردد. شایسته است که رهبران حکومت بیش از این به تنش های قومی و قبیله ای دامن نزنند و مصحلت های شخصی وگروهی وسمتی خودرا کنار بگذارند و اجازه بدهند تا پروژه ملی توتاپ مسیر معمولی و معقول و درست خود را طی کند که همانا انتقال این لین برق از مسیر بامیان است و همچنان دلائل فنی وتخصصی که از جانب شرکت معتبر و جهانی (فیشنر) که قرارداد کننده همین پروژه است، ارائه شده است که عبور لین برق توتاپ از مسیر بامیان از هر جهت و نظر مناسب است و منافع ملی مردم افغانستان و نیز عدالت اجتماعی در سراسر کشور با عبور لین برق از این مسیر تامین میگردد.
ما شهروندان ولایات مرکزی همیشه محروم نگهداشته شده ایم آقای غنی اگر ذره هم حس انسان دوستی و خدمت به وطن در وجود تان نهفته است، این بار این جفای بزرگ را درحق مردم ما روا مدارید و ما را از نعمت روشنایی محروم نسازید! آخر ولایات مرکزی هم جزء خاک افغانستان هستند و تا هنوز همیشه شهروندان خوبی برای حکومت بوده اند. اما با تاسف که کوچکترین توجه در قسمت بازسازی و رشد اقتصاد و انکشاف متوازن در این ولایات صورت نگرفته است و همه اش صرف یک شعار بوده است و بس.
بناء ما از رهبران حکومت وحدت ملی خواهانیم که به خواست مشروع ما مردم ولایات مرکزی حرمت گذاشته شود و در غیر آن ما جزء ولایات کشور نبوده ایم و به اعتراض های مدنی خود ادامه خواهیم داد .
و ازتمام جوانان فعالین جامعه مدنی ، نویسنده ها واهل قلم تقا ضا دارم که همه بایک صدا خواهان حق خویش شویم تا عدالت اجتماعی تامین شود .

محمدگل "پویا" فعال جامعه مدنی
غور_فیروزکوه