آرشیف

2015-1-22

هارون ظهوری

از اندیشه هـــــــــای ناپلیون

 

 – هرومرج های شدید همواره به استقرارحکومت دیکتا توری منجرمیگردد.
ـ گا هی سرنوشت یک ملیت بسته به یک روز است .
– نخستن هد ف پس از شکست باید تسلیم شدن باشد نه خشمگین شد ن و لعنت فرستا د ن .
– جنگ یک هنر بزرگ و وسیعی است که شامل سایر هنر ها نیز میبا شد .
– فضا یل  اساسی یک سرباز، پایداری و انضبا ط است. شجاعت از لحاظ اهمیت در درجه ی دوم قرار گرفته .
– یگا نه تعصبی که مفید واقع تواند شد، تعصب نظامی است . این تعصب لازم میبا شد تا مردمان حاضر شوند تن بکشته شدن بدهند .
– دم از صلح بزن ولی اماده جنگ باش.
– سرنوشت, روسیه را همراء خود می برد. بگذار سرنوشت او انجام پذیرد.
–  امریکاییان بازرگا نانی بیش نیستند و تمام هنر شا ن پو ل دراوردن است.
– ملت فرانسه اخلاق ندارد, و در همه کار ها از مد پیروی میکند.
– هرگز حرف جاسوس را باورمکنید، با استخد ام آنها شما بیشتر زیان می بینید تا منفعت.
– بزر گترین عمل غیر ا خلا قی اینست که ا نسا ن ا نجا م شغل که در ا ن وا رد نیست بر عهد ه خود بگیرد .
– هنر بزرگ حکو مت کردن در این است که هر گز نگذ ا ریم مرد ا ن در کا ر ها یکه ا نجا م مید هند پس شوند .
       . – قا نو گذ ار باید بداند ؛ چگو نه حتی از صنف ها ی ا فرا د یکه بر آ نها حکو مت میکند , ا ستفا د ه نما  ید
– بد ون شک نخستین و ظیفه یک حا کم ا نست که انچه مرد م خو ا ستا ر ش هستند ا نجا م بد هد . و لی ا نچه مرد م میخو اهند تقریبا هرگز برابر با ا نچه مردم میگو یند نیست خو استه ها و احتیا جا  ت ملت را با ید  در قلب حا کم جستجو کرد نه در د ها ن مرد م .
– در سیا ست هر گز نبا ید عقب نشینی کرد و یا ارتکا ب اشتبا هی را اقرار نمود چه در غیر این صورت از اعتبا ر می ا فتید اگر اشتبا هی مر تکب شدید با ید استقا مت بورزید این عمل شما را در را ه صحیح هد ایت میکند .
– مردان بزرگ هر گز تا ضرورتی دربین نبا شد . ظلم نمیکنند .
– سیا د ت ها ی دول , زا د ه وضع جغرا فیا یی ا نها ست .
– حکومتها و قتی پا ی بند قو ل و قرار ها ی خود میشوند که به ا تخا ذ چنین روش مجبور با شند و یا این رویه را بحا ل خو د سو د مند یا بند .
– با من در با ره نیکی , عدالت انتزا عی و نا موس طبعی صحبت نکنید. احتیا ج با لا ترین قا نو ن ها و رفا ء عا مه با لا ترین عد ا لت  ها ست .
– هیچ قدرتی بد ون عد ا لت و جو د نتوا ند د ا شت   . 
– دو لت در بین جا معه همچو ن خو رشید قرا ر گر فته است سا یر تشکیلا ت با ید بدون انحراف از مسیرخود بدور دو لت بچر خند بد ین تر تیب دولت با ید میکا نیسم هر مو سسه را طو ر ی ا نطبا ق بد هد که همآهنگی عمومی بر قرارگردد . در سیستم جها ن هیچ چیز د ست خو ش تصا د ف و اتفا ق نمیشود در سیستم ا جتما عی هم هیچ چیز نبا ید با ز یچه هوس فرد قرا ر گیر د .
– پس از استفا ء در 11 ا ور یل 1814 نا پلیو ن چنین نو شت : ا گر خو د کشی کنم ما نند قما ر با ز خو ا هم مرد , من محکو م شد ه ام ز ند گی کنم گذ شته بر ین فقط مرد گا نند که دیگر بر نمیگرد ند . 
– در دورا ن ما از سر نو شت چه منظوری دا رند ؟ سیا ست سر نو شت است .
– ا گر مو ضو ع را تا اخرین حد خود مو رد تجربه و تحلیل قرار دهیم در می یا بیم که برای فرما نروایی با ید سر با ز بود بد ون چکمه و مهمینز حکو مت نتو ا ن کرد .
– قا نو ن اسا سی ا نگلیسی چیزی جز یک فر ما ن ا متیا زا ت نیست این قا نو ن ما نند عکس سیا هی است که در قا ب طلا یی گر فته شد ه  .
– در میا ن کلیه مسا یل سیا سی , شا ید تعلیم و تر بیت در خور تو جه بیشتر ی با شد .
– عقید ه عمومی یک نیروی نامرُیی اسرار آمیز و مقاومت نا پزیری ا ست هیچ چیز متحرکتر , مهمتر و قویتر ازآن نیست .
– استبد اد ا حتیا ج ند ارد دروغ بگو ید .ا ستبد اد سا کت است از سو ی د یگر حکو متیکه خو د را  مسُو ل مید ا ند مجبور است حرف بز ند و به حیله متشبث شود و بی شر ما نه دروغ بگو ید .
– روسیه فر ما نرو ا ی جها ن خوا هد گردید .
– جنگ هنر سا د ه ایست , همه چیزش درحا ل عمل نشا ن داد ه میشود هیچ چیز دران مبهم نیست همه چیزش مبتنی بر عقل سلیم است ا ید یو لو ژی در ا ن را ه ند ار د .
– من نمیتوانم چیزخوب بنویسم زیراجریان فکرباسرعت حرکت دستم نامناسب است؛چون سرعت سیر ( ایده ها) زیادتراست هرچه بنویسم نامفهوم خواهدبود.من فقط میتوانم دیکته کنم واین امربرای من راحت است چون برای من دیکته کردن عین حرف زدن است.
– از پیروز ی تا سقو ط فقط یک قد م فا صله است .
– آزادی احتیا ج است که یک عد ه معدود از افراد یکه از موهیت ذاتی مغز ها ی عا لی تر از مغر ها ی ا فرا د عا د ی بر خو دار ند . ا حسا س می کنند . در نتیجه می تو ان  آنرا بی کیفر فرو نشا ند . از سو ی د یگر مسا و ا ت ا مر ی است که مو رد پسند عا مه ا ست .
– من اشتبا ه کردم 35 روز در کرملین ما ند م , می با یست فقط دو هفته میما ند م وبمجرد و ا رد مسکو می با یست با قی ما ند ه قشو ن کو تو زف را نا بو د می کر د م .
 – حا کم با ید دارای انرزی با شد بی اینکه متعصب با شد , از ا صو ل معینی پیروی کند و عو ا مفر یب نبا شد او با ید سختگیر با شد بی اینکه ظا لم با شد و نبا ید سست عنصر و مذ ذ ب با شد و از انجا م و ظا یف خو د احسا س شرم کند .
 – ما تو ا نا هستیم در ان لحظ که تصمیم می گریم بمیریم .
– شجا عت وفضیلت نگهبا ن کشور ها ست . رزایل مما لک را و یرا ن می سا زد .
– معنی زیستن رنج بردن است مرد راستکا ر پیو سته با نفس خو د میجنگد تا بر خو د فر ما نرو ا گردد.
– وقتی شخصی به معا یب ا خلا قی خو د پی می برد , با ید به روح خو د هما ن تو جه را مبذ ول بد ا رد که برجراحت وارد ه بر دست و پا مبذ و ل مید ا ر د .  
– در عصر خو د ما ن و همچنین در تا ریخ می تو ا نیم در سها یی بد ست ا وریم و لی هر گز سر مشقها یی پید ا نتو ا نیم کرد .
– هما نطو ریکه صلح یکی از احتیا جا ت او لیه است , از ا فتخا ر ا ت نیز میبا  شد .
– بغض تر کیبا ت ا خلا قی , مو جب پید ا یش انقلا ب ها در کشور ها میگردد همچنا نکه بغض ترکیبا ت شیمی مسبب فو را ن کو ه ها ی ا تش فشا ن میشو د .
– یک ملت بزر گ محتا ج  بیک دو لت ثا بت است تا مرگ یکمرد مو جب فنا ی ان نگردد.
– عد ه ای محدودی ازمردا ن بزرگ برای کشورسا ختن ملتی کا فی اند .
– سن و عاد ت و شغل و تجربه , اخلاق بسیا ر ازمرد م را اصلاح کرده است .
– اینکه انسا ن رابد شوار متوان شنا خت سخنی است صحیح . اگربخوا هم خود را گول نزنیم , با ید در باره ا نسا ن از روی اعما ل آ نی  او داوری کنیم و آ نهم فقط برای همان لحظه .
– زیبا ترین مانورها در برابر گردش سیا را ت چه جلو ه ای د ار د؟
– یگا نه ا ثا ر یکه قا بل خوا ند ن است , اثار ی است که نو یسند ه اش درا ن سعی نمی کند عقا ید خو انند ه رارهبری کند .
– مردان بزرگ ما نند  شها ب ها هستند که میسو زند وجها نی را از نو ر خو د رو شن مکنند .
– شا ها ن و مرد م دشمنا ن آ شتی نا پذ یر هستند .
– بنظر من حق نا شنا سی بزر گترین ضعفی است که ممکن است کسی د ا شته با شد .
– جا ه طلبی هو س یک شخصیت بزرگ است . از مرد جا ه طلب هم ممکن است کا ر ها ی بزر گ سر بز ند و هم اعما ل پست و نا شا یست . ا ین امر بستکی  تا م د ارد با ا صو لیکه را هنما ی او ست .
– زند گی ا نسا ن ایینه یی است که میتوان دران درس ها ی سود مندی را منعکس یا فت .
– نخستین هد ف دولت , باید اجرا ی تعلیمات عمومی با شد .
– دلیری و شجاعت را بدروغ نمیتو ان برخود بست د لیری  صنعتی ا ست که مکر وفریب نمی پذ یر د .
– کسیکه میتر سد مغلوب گردد . حتما شکست خوا هد خورد .
– دنیا ازان کسا نی است که حرارت و انرزی دا رند .
– پیروزی نصیب کسان میشود که بیش از همه استقامت دارند .
– مرد بزرگ کسی است که هرمو قع بخواهد بتواند بین احسا سا ت و افکا ر خود حا یلی ایجادکند.
– بهترین حکومتها سلطنت برقلوب است .
– مادر بادستی گهوار ه وبادستی دیگرعالم را تکان میدهد .
– شجا عت غلبه بر شد اید زند گی است .
– با ید درمشاوره دقیق و خونسردبا شیم و دراجرای آن سخت و جدی .
– خونسردی بزرگترین صفت یکفرمانده است .
– بیصبری درراه موفقیت مانع بزرگیست .
– نخستین و ظیفه پا دشاه اجرای عدالت است .
– شجاعت مانند عشق ازامیدتغذ یه میکند .
– در تا ر یخ کمتر پا دشاهانی پیدا میشود که مستحق خلع ازسلطنت نبود ه اند  .
– هر اجتماعی نیازمند به رهبری است درخا نو ا ده رُیس شوهر است .
– شخص درمیدان جنگ زود  پیرمیشو د .
– بهترین سیا ست سا د گی ورا ستی است آسود ه نخواهم شد مگر پس ازاینکه تما م عا لم را خرا ب و دوبا ره آ با د ش کنم آ یا پس از این از این استرا حت خو ا هم کرد ؟  استرا حت چیست استرا حت با مر گ یکی است .
– دنیا  خیلی پیر ا ست . ما با ید از تجربه خیلی استفا د ه کنیم .
 – سر با ز ما شینی است که یگا نه و ظیفه اش اطاعت است .
– درجها ن دونیروو جوددارد شمشیر وعقل , سرا نجا م شمشیر مغلوب عقل خواهد شد .
                                                      
والسلام
هارون ظهوری
شهر همبو ر گ الما ن
17.02.2009
 
 

 مو خذ :
 کتاب (( اندیشه های مردان بزرگ))
 کتاب (( تاریخ نظریات فلسفی ))