آرشیف

2015-2-5

زمری مرزا زاده

از ارشادات قرآنی اکثریت دوزخیان بعد از کفار و مشرکین بی نمازان انــد

 

 

 

چنانچه خدای متعال در قرآنکریم فرموده

سوره المدثر
ترجمه : – درمیان باغها از یکدیگر میپرسند ( چهل یک) در باره مجرمین (چهل دو ) چه چیز شما
را در آتش (سقر ) در آورده( چهل سه ) گویند از نماز گزاران نبود یم .
چهارده جزای بی نماز
پنج جزا در دنیا
اول – برکت زنده گی وی برداشته میشود .
دوم – نور مومنان از چهره اش برداشته میشود .
سوم – از هیچ عملی برایش اجر داده نمیشود .
چهارم – هر قدر دعا کند دعایش قبول نمیشود .
پنجم – دعای بنده گان نیک نیز در حق وی قبول نمیشود .
سه جزا در بین قبر
اول – قبر بی نماز چنان تنگ میشود که قبرغه هایش به هم می پیچد. 
دوم – درقبرش آتش شعله ور میشود.
سوم – ماری بر وی مسلط میگردد تا او را در هر وقت نماز عذاب نماید.
سه جزا هنگام مرگ
اول – به ذلت و خواری قبض روح میگردد .
دوم – گرسنه می میرد .
سوم – هنگام جان کندن چنان تشنه خواهد بود که اگر تمام دریا های دنیا را بنوشد تشنگی اش رفع نخواهد شد .
سه جزا در روز قیامت
اول – حساب اعمال او به سختی گرفته خواهد شد .
دوم – حق تعالی بر او به قهر و غضب خواهد بود .
سوم – به بسیار ذ لت به دوزخ داخل خواهد شد .

 

روز مــــــحشر که جانگداز بــــود
اولـــین پـــــرسش از نــماز بود

شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد
خود را برای سجده آدم رضا نکرد

شیطان هزار مرتبه بهتـر زبی نماز
او سجده بر آدم واین بر خدا نکرد

 

بااحترام
زمری مرزازاده
8/4/1392