آرشیف

2018-2-12

محمدگل پویا

از اخازی و باج گیر در شاهراه غور – هرات تا عدم توجه دولت مرکزی و اداره محلی غور !

مسیر غور- هرات، یکی از شاهراه مهم و پراهمیت برای مردم    ولایت غور بوده که تمام مواد غذایی ، ادویه ، کالا ، نفت ، گاز ، تیل و سایر ضروریات مردم از طریق همین شاهراه تامین می گردد.

و روزانه ده ها شهروند و اهل کسبه به شمول محصلین ، متعلمین و مردم عامه از همین ازطریق رفت و آمد می کنند. 

درطی سالهای آخیر با تشکیل گروهای مسلح غیر مسئول ، قوماندان های محلی و ظهور گروه طالبان و افراد مخالف دولت در این مسیر ، شاهراه غور- هرات را ناامن ساخته است که چندین بار شهروندان ولایت غور عنوانی اداره محلی و ادارات مسئول شکایت های درج نمودند و از حکومت مرکزی و اداره محلی تقاضای همکاری و تامین امنیت این شاهراه شدند.

ولی به سبب بی توجهی اداره محلی و دولت مرکزی ، و ازدیاد اخازی ها ، باجگیری ها در این مسیر – که ضربه بزرگ بر اقتصاد و امنیت مردم میزند- سال پار مدت یک هفته شرکت های مسافر بری ، و دریواران این مسیر ، دست به اعتصاب زده بودند، اما متاسفانه کدام توجه و اقدام عملی برای رفع این چالش توسط حکومت محلی و مرکزی روی دست گرفته نشد و کما فی السابق گیروگان گیری ، اخازی ، آزار و اذیت مسافرین ، باجگیری درین مسیر ادامه دارد.

 

با وجود اینکه شرکت های مسافر بری ، نهادهای جامعه مدنی و جوانان طی چندین نامه رسمی عنوان مقام ولایت عریضه ، درخواستی و قطعه نامه نوشتند با این حال هم کارساز نبوده و به حرف ها و درخواست های مردم هچگونه  توجه صورت نگرفت. درطی یک سفر که شخصآ خودم در این مسیر داشتم و شاید هم بیشترها مانند من تجربه سفر و خاطرات تلخ در این مسیر را دارند بخوبی میدانند که چند گروه مسلح غیر مسئول درین مسیر باجگیری و اخازی دارد و هرگاه خلاف میل آنها اگر کوچکترین استدالال شود، برای ساعت ها برایت اجازه سفر داده نمیشود و در هر استدلال برایت شرایط سختر وضع میشود و طبق قانون جنگل برایت جزا تعین می گردد. 

با تاسف این حقیقت است که همه کسان که از غور هستند این حقیقت را میدانند.

ما غوریها اگر بار ها هم صدا بلند کنیم و فریاد بزنیم، گوش شنوای برای شنیدن آواز محرومیت ها و تبعیض سیستماتیک که در حق ما روا داشته شده وجود نداشته و در این جغرافیا که نامش غور و محاط به کوه های صعب العبور است، ما محکوم به زنده گی هستیم، حق زنده گی مرفع و آسایش را نداریم، ما مدت یکماه در شب های سرد و جانفرسای زمستان در جاده خوابیدیم و صدای حق طلبی ما را جهان شنید، اما اشرف غنی و عبدالله نشنیدند. آب از آب نجنبید و به تلاش وکلا و (حرکت راه و روشنی)  فقط 20 کیلومتر سرک در سند بودجه ملی برای ولایت غور درج گردید. درحالیکه برای ما 100 کیلومتر تعهد نموده و بودند، این اولین بار نیست غوریها نادیده گرفته میشوند و فریب وعده های حکومت وحدت ملی را میخورند، بارها ما مردم را نادیده گرفتند، براحسات مردم و خواست مردم توجه نکردند، ما بهایی خودرا بخوبی میدانیم . 

همانطوریکه دولت مرکزی در حق غوریها جفا های نا بخشودنی روا داشتند، درین میان سهم خود را غلام ناصر خاضع نماینده ریاست اجرائیه و سمبول دولت مرکزی نیز ادا کرده و با این وجود جناب خاضع والی غور نیز این خواست مردم را جدی نگرفته و نظر به بی کفایتی، ضعف مدیریت و ارتباط ضعیف که به ارگانهای دولت مرکزی دارد، کوچکترین کاری برای تامین امینت و آوردن نظم و سرکوبی افراد باجگیر در این مسیر نتوانسته است. 

درسال گذشته چندین نفر از همین مسیر گروگان گرفته شد ، گندم های کمک دفتر WFP توسط تفنگ داران مسلح غیرمسئول چورو به یغما برده شد و کمک ها قطع گردید. روزانه از موترهای باربری کاماز مبلغ 5000 افغانی و از موتر های مسافر بری فلانکوچ مبلغ 2000الی 3000افغانی بروز گرفته میشود، همچنان چند روز قبل به تعداد 4 موتر کاماز که مملو از مواد غذایی و گندم از کمک های دفتر wfp بود و این کمک ها از بهری کمک رسانی برای مردم بی بضاعت وفقیر بود و قرار بود برای آنها توزیع شود که با تاسف توسط گروه طالبان به کمک ملامصطفی حقانی یکی از قوماندان مسلح غیر مسئول ، گرفته شد و همانطوریکه همه میدانند پس حمله بر هوتل انتر کاننتال که تعداد از پیلوت های شرکت کام ایر کشته شدند ، پرواز های ولایت غور قطع گردیده و مامورین دولت و شهروندان ولایت غور مجبور هستند تا از همین مسیر رفت آمد نمایند که این یکی از نگرانی های شدید احساس میشود . 

سناریوی شاهراه غور از مدت چند سال بدینسو ادامه داشته و تافعلا هیچ اقدام از طرف دولت محلی و مرکزی صورت نگرفته و هر بار که این موضوع عنوانی اداره محلی مطرح گردیده جناب غلام ناصر خاضع با وعده های میان خالی و دروغ خود سرگرم کرده خاضع با روابط ضعیف که با ادارات مرکزی دارد نتوانسته یک اقدام عملی روی دست بگیرد . 

طوریکه بر همان هویدا است غلام ناصر خاضع دست نشانده و رئیس کمپاین تیم اصلاحات و همگرایی در هرات بوده و نظر به معلومات هیچ تجربه مدیریتی و رهبری را ندارد و بیشتر از سیاست، در کارهای اقتصادی و تجارت تجارب نسبتآ خوبی دارد آقای خاضع درشرایط دشوار و نابسامان خودرا گم کرده دست پاچه میشود که حتا مراجعین از این ناحیه سخت شکایت دارند، هرگاه که جوانان و نهادهای جامعه مدنی برای بخاطر اتفاقات و قضایا نزد خاضع میروند با رفتار زشت و سرد سبک و جواب دندان شکن و گفتگوی لفظی نتیجه جلسات ختم میشود . 

بنآ بازهم به ادامه دادخواهی ها و تلاش های قبلی از مسئولین اداره محلی تقاضامندیم که در رابطه به شاهراه غور یک تصمیم همه جانبه گرفته شود و این موضوع بار دیگر با مقامات مرکزی بشکل جدی مطرح شود و یک عملیات تصفیوی و بخاطر پاکسازی این شاهراه روی دست گرفته شود و تعداد پوسته های امنیتی درین مسیر افزایش یابد و در مناطق که طالبان و گروهای مسلج غیر مسئول پوسته امنیتی ایجاد کردند،  بجای آن از نیروهای دولتی جابجا گردد و اگر برای رفع این چالش یک راه حل اگر پیدا نشود این مسیر بیشتر از پیش بی نظمی ، قانون شکنی ، باجگیری و آزار و اذیت مردم ادامه خواهند داشت و اداره محلی مسئول حفاظت از جان و مال مردم و دولت خواهد بود .

محمدگل "پویا "

فعال جامعه مدنی 

غور-فیروزکوه  23 دلو 1396