آرشیف

2015-1-22

ظفر سادات پور

از آنـچـــــــــــه داریم رضایت داشته باشیم

 
قناعت به این معنی نیست که خواسته های ماتکمیل است؛
 
قناعت درک واقعی ازامکانات.
 
بگذارخصایل توباپول پرستی مرتبط نباشد،باآنچه داری راضی باش خداوندهرگزتوراناامیدنمي کند.
فرهنگ غرب ،مردم ماراچنان پرورش داده است که اغلب آرزومی کنندچیزی راداشته باشندکه دیگران دارند.آرزوهای آنهاهرروززیادترمی شود؛درحالیکه ازآنچه دارندلذت نمی برند.انسانی که قانع باشد،ساده وشفاف نیزهست،اومعمولآکمترآرزومی کندوازآنچه داردبیشترلذت می بردومطمین است که درآینده توانایی هاودارایی اوبیشترمی شود.
آیابیشترداشتن مال ومنال ماراخوشحال ترمی کند،همان که دنیابه ماتلقین می کندومی خواهدماباورکنیم؟جواب منفی است درحقیقت وقتی بیشترداریم برای نگه داری آن بایدبیشترتلاش کنیم ممکن است فکرکنیم بادارایی بیشترزندگی ماراحت ترمی شود،امادرحقیقت زندگی راروزبه روزپیچیده ترمی سازدپیامبران تاکیدمی کنندکه حرص وآزنداشته باشیم آنها(برگزیدگان )درهرشرایطی قانع بودند.حتی همین جمله به سادگی وشفافیت تاکیدمی کندوبه من آرامش می دهد.
    زیادداشتن مسله ای نیست،اماگم شدن وغرق شدن درآن مسله است وقتی احساس می کنیم بدون چیزی شادنیستیم درحقیقت داریم به دنبال آن سرگردان می شویم بایدعادت کنیم آنچه رالازم داریم ازخدابخواهیم ومطمین باشیم که اگرلازم باشددرموقع مقتضی به آن می رسیم .این طرزبرخوردبازندگی ماراآزادمی کند تااززندگی لذت ببرند،بایدعادت کنندکه ازمسافرت لذت ببرند.زیرادرمسافرت مدام همه چیزتغییرمی کندوچیزی های تازه این درانتظارفرداست .مابایدبه مقصدی برسیم که مسافرت دیگری راشروع کنیم بنابراین اگرازسفرلذت نبریم اززندگی هم لذت نمی بریم تصمیم بگیریدکه شروع کنیدوازآنچه داریدلذت ببریدخداراشکرکنیدوقانع باشید.