آرشیف

2018-5-28

afrotan

ازکاروان چه ماند جز آتشی به منزل!

میگویند شخصي به دکتر خانواده اش  زنگ زد و گفت؛ آقاي دكتر! حال پدرم خيلي وخيم است لطفأ بشتابید و به دادش برسید  دكترنیز فورأ  جواب داد، من دوسیه  پدرت را خوانده ام، او در سلامتي كامل است و فقط خيال مي كند كه مريض است. چند روز بعد که دکتر  به او زنگ زد و پرسيد حال پدرت چطور است؟ و پسر در جواب  گفت؛ بلی آقای دکتر! پدرم  خيال مي كند كه مرده است!
حتی اگر همه مدافعان وضع موجود و تمامی ایادی نظام کنونی حاکم ، تمامی سرمایه داران و ملاکان صغیر وکبیر ، دلالان و مفتخواران زر اندوزوعیاشی  و اعیان تمامی شبکه های مبارکه  جاسوسی متحد شوند تا مانند سخن بسیار شگفت انگیزی که جناب محمد اشرف غنی احمدزی دومین متفکر جهان و یکی از وایسرا های افغان تبار ایالات متحده امریکا درحکومتی بنام حکومت وحدت ملی  افغانستان در برابر سوال خانم Lara Logan  گزارشگر برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی CBS ایالات متحده امریکا که سربازان شما هر روز کشته میشوند آیا میتوانید بفرمائید که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهند داشت ؟ بر زبان نخواهند آورد ،  این اظهارات  را حضرت رئیس غنی در حالی و آنگاه  ایراد فرمود ه بود  که یکسال از اقتدارمافیائی اش بنام حکومت وحدت ملی افغانستان سپری میگردید  ، وبا صراحت و سرِ بازار عتراف فرموده بود  که تا تأمین امنیت کامل  در افغانستان خواهیم جنگید .

https://www.youtube.com/watch?v=oy8q2sXuMdY

اما وقتی این اظهارات مبتنی بر تواهمات خشک ، بدون پشتوانه وغیر واقعی از سوی فرد شماره اول حکومت کابل را خانم  Lara Logan  گزارشگر برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی CBS ایالات متحده امریکا استماع نمود  Lara Logan بلا فاصله دربرابر اینگونه اظهارات پرسش اش را اینگونه مطرح کرد که آخیر این کشتار تا چه زمانی ادامه خواهند داشت ؟ آقای اشرف خان غنی بازهم با اضافه این جمله که ما تا نسل های آئنده این جنگ را ادامه خواهیم داد خانم Lara Logan  گزارشگر شبکه تلویزیونی CBS  گفت گمان نه میکنم که نیروهای امریکاومتحدانش تا نسل های آئنده  در افغانستان حضور داشته باشد ، اشرف خان غنی بصورت قهرآمیز اما در عین حال با ژست متملقانه و پارادُکسیال گفت : ما نیز نه می خواهیم که امریکا برای ما جنگ کند با شنیدن این پاسخ محمد اشرف غنی خانم  Lara Logan  گزارشگر شبکه تلویزیونی CBS   سوالی را مطرح نمود که شما دربرابر این اظهارات مخالفین تان که مدعی اند اگر کمک های مالی امریکا و متحدانشتا سه روز به دولت افغانستان قطع شود و نرسند دولت سقوط میکند چه می فرمائید ؟

ادامه مطلب در اینجا