آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

ازنیمه شب خیزم تابانگ سحـرنالم
 

 

 

 ازنیمه شب خیزم تابانگ سحـرنالم
ازبســـکه پـــریشــانم         ازکــــرده پشــیمانم
یارب!چه توان کردن         چـون خــارمغیلانم
درخاک ســــــیاه هند          بادست وگــریـبانم
ازنیمه شب خیزم تابانگ سحـرنالم
ازعشق وطن ســوزم بادیده ترنالم
آن لانــه وکاشــانـــه         خـم خـانه ومی خانه
هـــرلحـظــه بیــادآید        آن کـشــورجــانـــانـه
نیستیم ســروسامــان        درخــانــۀ بیــــــگانه
ازنیمه شب خیــزم تابانگ سحرنالم
اوفتان وخزان باشم ازسوزجگرنالم
ای مـــادرگـــریانـم          ازچشــم تــوپنـــهانم
این قـیدواسـارت را          (اوشـــانی)بــدامانم
آخـــرچــه بودچاره؟          گــم گشــتۀ دورانم
ازنیمه شب خیزم تابانگ سحرنالم
بریاد وطن گریم ازهجـروسـفرنالم
آخــرکه مـن افغانم              آزاده دورانــــــم
افســـانه چـــراگویم             درصحـنه میـدانم
(شیوا)تــوچـرانــالی؟           چون( دیوه)1 عرفانم
ازنیمه شب خیزم تابانگ سحـرنا لم
برحال وطن نالم همچون کبوترنالم

 

1-دیوه کلیمه پشتو به معنی شمع است.
 
عبدالملک اوشانی محصل فاکولته حقو ق، گوا،هندوستان   تاریخ:30  اسد  1388