آرشیف

2016-10-24

afrotan

ازسربازان خیالی تا اسیران تخیلی !

آورده اند شکارچی فرتوتی که به زورخود را به پیش میکشاند برای دوستانش تعریف میکرد که یک روز درجنگل با یک شیر روبرو شدم تفنگم را بطرف اش گرفتم و شلیک کردم اما ناگهان گلوله درتفنگم گیرکرد دوباره شلیک کردم ولی به شیر اصابت نکرد ، خلاصه شیر برویم پرید و بنده را خورد ، دوستانش گفتند که تو خو زنده ای ؟ شخص پیر جواب داد : ای بابا ! این هم شد زندگی ؟!
چنانچه دریادداشت های قبلی ام به آن اشاره نموده ام خطبه  بیعت صلح که درارگ قصر" ریأ " ست " حکومت وحدت مالی !" ازسوی مرشد اعظم و رهبرروحانی دسته های از جنگجویان  توسط یک نواری از قبل ضبط شده قرئت گردیده بود دیدیم و شنیدیم ، همچنان چندروز پس از آن بیعت مقدس ،  محمد اشرف غنی دامت برکاته ! وایسرای صادق جامعه مبارکه جهانی برای افغانستان درکسوت رئیس حکومت شریفه ء مافیائی حاکم بر این کشور با پذیرش تکریمانه آن بیعت، فرمان غرای را صادرفرمود که در تقابل با اوضاع عمومی کشور و واقیعت های عینی جامعه افغانی حکایت از سقوط نرم ارزشهای تاریخی و فرهنگی جامعه افغانی داشت . 
 

ادامه مطلب در اینجا