آرشیف

2015-1-22

عبدالحق ولي زاده

ازدواج آگــاهــانـــــه و آزروی اختیار

 

دین اسلام با شریعت والاو قانون تمام شمول وفراگیری ونظامی دقیق ومنظم که به تمامی جنبه های زندگی توجه کرده است … برای هر دختر وپسری که قصد ازدواج دارند،یکسری قواعد و معیاری هایی برای تشخیص صحیح همسر از جانب طرفین رعایت گردد ودختر وپسر براساس رهنمودهای آن اقدام به تشکیل خانواده کنند، کانون زندگی شان مملو ازپسرانی تشکیل خواهد شد که در اوج ایمان ،با اخلاقی متعالی ،جسمی ،سالم ،عقلی توانا وشخصیتی مطمئن ومخلص در جامعه ظاهر میشوند.
دراینجا مهمترین ملاک ها ومعیارهای انتخاب همسر را بیان می کنیم :
1-انتخاب همسر براساس دیانت 
منظور ما ازدین ، مفهوم حقیقی اسلام وتطبیق عملی آداب وارزش های والای آن در رفتار وعمل است.
التزام وپایبندی کامل برنامه ها وقوانین تمام شمول شریعت اسلامی برای زوجین الزامی است وقتی که یکی از آن دو در این حد از رفتار والتزام عملی باشد می توانیم اورا متدین وبا اخلاق بدانیم در غیر این صورت انحراف در رفتار وفساد اخلاقی اوحکم خواهیم کرد. هرچند در چشم مردی ظاهر ی پرهیزگارومتدین داشته باشد.
بدین سبب است که پیامبر اکرم {ص}تمامی کسانی را که قصد ازدواج وتشکیل خانواده دارند، راهنمایی کرده است که مهمترین شرط انتخاب همسر برای پسر ودختر، دینداری است ،تازن در زندگی زناشویی آینده خود،وظیفه کامل خود را در حق خانواده همسر وفرزند انش ادا کند .همچنین پیامبر اکرم {ص}اولیاء دختران را نیز راهنمایی کرده اند که درباره ی خواستگاری دخترشان تحقیق وبررسی کنندکه آیا دیندار وبااخلاق است یا نه؟وآیا توان اداره خانواده وتربیت فرزاندان را دارد ونیز می تواند حقوق زنا شویی را اداکند؟ وآیا غیرت آن را دارد که ازشرف حیثیت خانوادگی محافظت کند؟وآیا توان تاء مین مخارج وهزینه خانواده را دارد؟!{ترمذی}ازرسول اکرم{ص}روایت مکند که فرموده اند:{هرگاه کسی که ازدین واخلاقش ،راضی هستند ،برای خواستگاری دخترتان آمد.با ازدواجش موافقت کنید ،اگر این کاررا نکنید باعث فتنه وفسادی بزرگ در روی زمین {بین مردم }خواهد شد }.1- پیامبر اکرم {ص}دراین حدیث شریف دین وخلق نیکو را توامآ در نظر گرفته است،نه ثروت ودارایی را ، وبه ما هشدار می دهد که اگر به این دو خصلت توجه نکنیم ،چه بسا این ازدواج موجب فتنه وفساد بزرگی درروی زمین خواهد شد .درروایت است که شخصی نزد شما چه کسی را برای همسری اوبرگزینم ؟فرمود:شوهری انتخاب کنه تقوای الهی را د اشته باشد ،زیرا چنین انسانی اگرزنش را دوست بدارد احترامش را مراعات می کند {بخاری ومسلم }به نقل از ابی هریره روایت کرده اند که رسول خدا فرموده اند:ازدواج با زن به خاطر چهارصفت وویژگی انجام می شود : یکی به خاطرمال وثروتش ،دوم :به خاطر نجابت واصل ونسب خانواده گی اش ،سوم :به خاطر دین وایمانش .پس زن با ایمان ومتدین را انتخاب کن تا خوشبخت شوی }.وبه راستی چه فتنه ای بزرگتر بر دین وتربیت واخلاق دختر جوان ومتدین ،که درچنگال خواستگاری ملحد،فاجروفاسق گرفتارشودکه برای شرف وناموس وحیثیت اش ارزش واعتباری قائل نیست وبه هیچ قانون وعهد و پیمانی پایبندی ندارد؟! و حقیقتا چه مصیبت عظیمی است برای زن موءمن وشایشته ای که پاک دامنی ونجات او را شوهری بی دین وبی بندوباری لکه دار می کند واو را مجبور به برهنگی وهمنشینی با مردان بیگانه ونوشیدن شراب ورقصیدن با مردان نامحرم ،می نماید .در واقع اورا ره طرف فساد وتباهی دین واخلاق سوق می دهد ؟!متئاسفانه ،چه بسیارند دختران عفیفه ای اند،که در خانه پدر شان نمونه عفت وپاکی بوده اند،ولی زمانی که وارد منزل شوهر فاجروبی بند وبار شدند ،تبدیل به موجودی مفتضح وبیهوده گردیدند که هیچ ارزش واعتباری برای عفت وشرف خود قائل نمی شوند وبرای آنان اصول وفضائل اخلاقی هیچ اهمیتی ندارد!!
شکی نیست که در چنین خانوداه رشد می کنند که در آینده افرادی منحرف وبی بند وباری خواهد بود.مگر اینکه خداوند به آنها رحم کرده وافرادی پیدا شوند وبازحمت زیاد آنها را از غرق شدن در منجلاب فساد ومحیط فاسد ،نجات دهند وبه سوی اصلاح وهدایت راهنماییشان کنند . بنا براین انتخاب همسر بر اساس دینداری وپایبندی به اخلاق از مهمترین مواردی است که زندگی سعادت مند وتربیت فاضله ای فرزاندان وحیثیت وثبات آینده زندگی زنا شویی موفقی را برای زوجین تضمین می کند . 2- گزنش همسر براساس اصالت وشرافت خانواده گی 
یکی دیگری از اصول وضوابطی که اسلام برای انتخاب همسر آینده واصالت خانواده گی است .به این معنی که شریک زندگی آینده وهمسر از خانواده ای اصیل وریشه دارباش که دربین مردم به شرافت وپاکی وشایستگی اخلاق معروف باشند . پیامبر اکرم {ص}این موضوع را اینگونه برای مان بیان کرده اند،آنجا که می فرمایند :مردم ،مانند معادن نیک وبد هستند بهترین شان در دوران جاهلیت درزمان اسلام نیز برگزیده و والای هستند ،اگر اسلام را خوب بفهمند }.
بنابراین می بینیم که رسول اکرم {ص}داوطلبان پیوندزنا شویی را به انتخاب همسر بر اساس اصالت ،شرافت پاکی وشایستگی اخلاقی ،تشویق می نماید.دراینجا از احادیث بسیاری که در این مورد روایت شده ،چند نمونه اکتفا می کنیم :
{الدارقطنی }،{العسکری}و{ابن عدی}از ابوسعید خدری حدیثی روایت نموده که پیامبر اکرم {ص}فرمودند:{ازخضراء دمن {سبزه مزبله }بپر هیزید !گفتیم منظور شما از سبزه مزبله 
چیست؟ حضرت فرمودند :{آنان زنان خوب صورت وبدسیرتند ،زنان زیبایی که در خانواده ای ناسالم وآلوده پرورش یافته اند}.
3- انتخاب دختران غیر فامیلی برای ازدواج ،ازرهن مودهان حکیمانه وارزشمند اسلام در گزینش همسر آینده این است که زن غیر خویشاوند {ازلحاظ رابطه نسبی }برای ازدواج بهتر از زنی است که رابطه خویشاوندی دارد،زیرا ازدواج باخویشاوندان واقوام نسبی ،احتمال بروز بیماریهاری مختلف ونقض عضوی،امری مسری وضایعات ارثی را در طفل افزایش خواهد داد. 
4- برتری ازدواج با دوشیزگان ،یکی دیگری ازدستورات روشنگرانه اسلام در انتخاب همسر برگزیدن دخترباکره برتردانستن آن نسبت به زن بیوه است . حکمت عمیق وفوائد زیاد در این رهنمود موجود است . از جمله این فوائد :با چنین ازدواجی ،کانون خانواده مملو از آرامش ومحبت میشود .اواین باعث عدم تیرگی روابط خانواده وعدم افتادن در دام جدال وخصومت خواهد شد.