آرشیف

2022-5-26

رفعت حسینی

ازدحام ِ مراثی

درین برهنگی شب
از وفورِ شقاوت
ز تباهی و ریش ولنگی وملا
و خو گرفتنِ آتش به زندگانی دل
زروزگار حجاب
وازدحام ِ مراثی
به لابلای گیسوی یک خاتون
زجان گرفتنِ هنگامه های بستن وکشتن
زسرزمینم و زخمش
مکن حکا یتِ دیگر
درین برهنگی شب.

.
دوهزاروبیست ودو
عیسایی
جرمنی

*
*