آرشیف

2015-1-16

عبدالظاهر سروری

ارگــــــــــــــــــان عشق ملی

 

محترم محمد حسن حکیمی فرزند استاد صفدرخان ، قراری که ما از سایت انترنتی جام می بنیم داره یکتعداد نوشته های بی موردرا ارایه می کند که این به شان یکجوان نیست .اما اګر میخواهید بمردم وجوانان غور ذهنیت بدهید باید از مرکز ارګان ملی جوانان غور یک ادرس بدهید، آن ارګان ملی جوانان است ویا ارګان ملی اشخاص که همیشه بپای رسوای مردم وملت خویش می باشند ، عزیزم آقای حکیمی قراریکه ما شمارا میشناسیم شما کسی هستید که استفاده از نام و حثییت جوانان یک مقدار نظری های غلط نشر میکنید این را ما میدانیم نیروی جوان دراندیشه جوان می باشد اګر نیروی جوانی داشته باشید هرګز به آبروی اشخاصیکه در راس دولت هستند همیشه بد نام میکنید عزیزم ! اندیشه ای که انسانیت در آن تجلیت نکند مرده است .آیا انسانیت با شما تجلیت نمیکند که به آبروی مردم خویش بازی میکنید. وعده ها ی که از طریق ارګان ملی عشق بشا ګردان نوید کورس های بهاری وزمستانی داده شد درعوض ګذاشتن وعده ها وردو بدلی نامه های عاشقانه وګرفتن آ درس های عشقی مبدل شد. اګرجوانان غورآګاه باشندکه آقای حکیمی غیراز چاپلوسی ویا وه ګوی دیګروظیفه اش چیست که شب وروز با یک تعداداز جوان های که کارشان رسیدن به عشق وعاشقی است دیګر کاری نخواهند داشت . شاید مردم غور یک تعداد از دولت مردانی داشته باشند که صادق و خدمت ګار باشند ولی نمی شود که با یک تعداد از اشخاص و استفاده جو که تنها بدنام ساختن ونام های شان از الف تا به یا بسایت انترنتی جام غور اقای حکیمی پخش کند این یک توهین با اشخاص غور و مردم است .آقای حکیمی اګر زیاد واقع بینانه نظریه می دهید نامی از اشخاص که دست شان به خیانت آلوده است انها را معرفی کنید درست است که والی غور آقای هیواد آن وعده های را که داده عملی نکرده این را می توانید از جناب خودشان سوال کنید شاید جوابی را بشنوید.در راستای خدمت کردن یا نکردن .دست آورد دیګر درزمستان1389آقای حکیمی استفاده از نهادهای فرهنګی و اجتماعی غور یک اسناد بی اعتبار را نشر کردکه در آن از څارنوال فیص محمد میرزازاده یک تن از جوانان آګاه و پرتلاش غورکه به رقابت آزاد به عنوان معاون ولایت غور موقف شده بودآقای حکیمی با چندتن از مشاورین کاذبش آن اسنادرا نشر کردکه منجر به ناآمدن اقای میرزازاده شد این است دست آوردریس ازګان ملی جوانان غور .درحالیکه درزمان آقای میرزازاده درکمسیون مشقل انتخابات از جمله دوست های نزدیک خود را قلم داد میکرد واز اعتبار آن به نفع وکیله لیدا عرفانی کار میکردو بعداز دست دادن اعتبار دوستی دست به مخالفت آقای میرزازاده زد وحال هم میخواهد که بعنوان یک جوان نیرومند در عرصه اجتماع قرار بګیرد وبا پخش نمودن این اسناد های بی مورد نمیتوان بمقصد رسید .ودر حالیکه دربین جوانان به عنوان یک جوان چاپلوس معرفی شده است .
 
بااحترام
عبدالظاهر وحدت: دانشجوی دانشګاه بلخ