آرشیف

2016-3-25

داؤد عطایی قندهاری

اروپا در جنایت و مکافات!

 

اروپا در جنایت و مکافات!

بعد از حوادث تروریستی لندن و پاریس اینک انفجارات اخیر بروکسل و ایجاد فضای ترس و وحشت در سراسر اروپا ، یکبار دیگر ثابت ساخت که کشورهای غربی هیچگاه نمی توانند از عواقب حملات ویرانگر و خونبار نظامی خودشان به خاور میانه مصئون و ایمن باشند! حضرت مسیح(ع) می فرمایند که { با همان سلاحی که برای کشتن دیگران بر میداری، خودت کشته خواهی شد!!} ائین مقدس مسیحیت یک اصل بسیار اساسی و مهمی را در فرهنگ بشر نهادینه کرده است و ان اینکه – از خشم وخشونت چیزی جز خشم و خشونت به نصیب عاملان ان نخواهد شد!! 
بنابرهمین قانون مقدر شدهء عالم ؛ امریکا و اروپا هرگز نمی توانند از انهمه جنگ و خشونت ویرانی که بر کشورهای جهان تحمیل کرده اند، خودشان مصئون و ایمن بمانند!! بلاخره در یک جایی، اتش جنگ ها و تجاوزاتی که بر افغانستان وعراق و برمردم سوریه و لیبی تحمیل کرده اند دامنگیر خودشان خواهد شد!! 
چی ما بخواهیم چی نخواهیم، این یک قانون مدون ِ تقدیر عالم است که هر عملی را عکس العملی است در خور و شایسته ان عمل! براین اساس از جنگ و خشونت محصولی جز جنگ و خشونت به نصیب ما نخواهد شد !! 
زمانی که فرانسه فعالانه با قوای ناتو در جنگ تجاوز ناتو به لیبیا شرکت کرده بود؛ هالن ژوپه صدراعظم فرانسه در مصاحبه با روزنامهء فرانسوي لوپاريزين، حملهء ناتو به ليبيا را نوعي سرمايه گزاري دانسته و گفت { وقتي درباره هزينه هاي سنگين حملهء نظامي فرانسه به ليبيا سئوال می شود، من جواب خواهم داد كه اين عمليات نظامي، يك سرمايهء گزاري پُرسود براي فرانسه بوده است …} 
درست است که فرانسه وناتو در اشغال کشورهای نفت خیزی چون عراق ولیبیا، با کشتار ده ها هزار زن و کودک بی گناه ، سودهای سرشار مالی و نفتی به جیب زده اند؛ اما محصول اصلی جنگ عراق و افغانستان و لیبیا برای اروپا، در حقیقت ان چیزهای بوده است که فرانسه در حوادث – چارلی اب دو و کشتار های سیزده مارس پاریس، و یا امریکا در عملیات کالیفرنیا و اینک بلژیک در ترورهای بروکسل…، درو می کنند! 
اگر از حضرت مسیح علیه السلام سئوال کنید که – تروریسم چیست؟؟ وی به شما جواب خواهد داد که، مطابق قوانین مقدر شدهء عالم – تروریسم محصول مستقیم همهء جنگ ها و تجاوزات و کشتارهای خونینی است که امریکا و اروپا بر افغانستان وعراق و لیبی و بر مردم سوریه تحمیل کرده اند! پس باید به سران ناتو گفت که 

بخورید همهء خونهای را که بر زمین ریخته اید!
اگر اروپا یا امریکا واگر فرانسه و بلژیک ذرهء به ائین مقدس مسیحیت اعتقاد میداشتند؛ هرگز بخاطر جنایت عده ی در پاریس؛ نمی آمدند با یک حس انتقامجویی لجام گسیخته، خانه ها وخیمه های آواره های سوریه را به اتش بکشند!! مردم فرانسه با ان کار ثابت کردند که هیچ فرقی با تروریستها ندارند، چراکه همه ما چون قربانیان کور در چرخه گردابی خشم وخشونت و انتقام و انتقامجویی گرفتار امده ایم! به گونه ی که گویا هرگز از شر ان خلاصی نداریم !!
اگر بعد از حوادث یازدهم سپتامبر، بجای نئوکان های افراطگرای امریکایی، عقلای کشور امریکا می نشستند و بجای حملات ویرانگر و خونبار نظامی به عراق و افغانستان ؛ تدابیر عاقلانه تری برای مهار ترور و خشونت اتخاذ می کردند؛ شاید امروزه اندک امیدی به مهار این چرخهء خشم و انتقام وجود میداشت! اما افسوس که ما همه، راه جنگ و خشونت و انتقامجویی های لجام گسیخته را انتخاب کرده ایم و همهء راه های نجات که حضرت عیسا و محمد مصطفا به پیش روی ما نهاده اند را بر روی خود بسته ایم!! مشکل دنیای ما فقط تروریسم و طالب وداعش نیست، مشکل اصلی ما، چرخهء باطل جنگ و انتقام است که همه ما در درون آن خود را با دستان خود گرفتار ساخته ایم!! 
سالها پیش، بی بی سی از عملیات انتقامجویانهء تفگنداران امریکا در افغانستان تحت عنوان – عملیات کبرای خشمگین – گزارشی نشر کرد که در اغاز آن عملیات، کشیش گروه (جنرال مایکل تیلور) دعاهای از انجیل را برای افرادخودش می خواند..! 
سئوال مهم این است که وقتی یک کشیش به عملیات انتقامجویانهء کبرای خشگمین میرود و تفنگ به دست می گیرد و ادم می کشد، چگونه می توان انتظار داشت که مطابق قانون کتاب مقدس خودش، با همان سلاحی که برای کشتن دیگران برداشته؛ خودش کشته نشود؟؟ 
وقتی میرمن کلینتون میگوید که ما با اسلام سرجنگ نداریم بلکه با خشونت مبارزه می کنیم! ایشان باید که مبارزه با خشونت را اول از جنگهای خشونت بار و خونینی که خودشان بر مردم عراق و افغانستان و سوریه تحمیل کرده شروع کنند!! چون محال است که شما مخوف ترین سلاح های مدرن را برسر مردم عراق و افغانستان شب و روز فرو ببارید اما محصول انرا در جاده های پاریس و لندن و و بروکسل و برلین واشنگتن درو نکنید !! این موضوع ربطی به اسلام و مسیحیت و عرب و عجم ندارد. چرا که این قانون مدون عالم هستی است؛ که از جنگ وخشونت، محصولی جز جنگ و خشونت حاصل نخواهید کرد!!

{ داؤد عطایی – قندهاری – نوروز سال 1395}