آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

ارمـغــان بــرف

خـوش  آ مــد نا گـهــا ن  با  کا روا ن  بـرف
به  مـیـهــن هــمـد م  بـس مـهــر بـا ن  بـرف
 
عــزیـــز  د یــــد ه   و  د لــهـــا ی   مـــرد م
کـنـو ن  آ مــد  به  ر ســـم  با سـتـا ن  بـر ف
 
ز شـیـنــد نــد  تا  هــــرا ت  و  بــنــد  با یــن
مـزیـن  د شــت  و  کـوه  چـغــچـرا ن  بـرف
 
ز سا غــر تا  به  تـولـک  خا ک  و سـنـگــش
مــلــبس  بـا  لــبــا س  قـــُــد ســیــا ن  بـرف
 
ز  مـلـک   تـیــوره  تا   مــرز  شــیــنـکــوت
قـرنـطــیـــن  کـرده  را ه  مــرد مـا ن  بـرف
 
به  رزم   ا نـــد ر  نـبــرد  چـٌـلــه  هــا   با  ز
بـه  بـر کـرده  کـنــو ن  بـر گـسـتـوا ن  بـرف
 
به سـیــم  ا نـد ر  د و لـیـنه ، تـر بـلا ق  ا سـت
سـرا ســر شـهـر کـش  تا  خـواجـگـا ن  بـرف
 
ز دولـتـیا ر و لـعـل ، سـنگ تخـت و پـنجـا ب
مُـزیـن  کـو و سـنـگ   تا    با مــیــا ن  بـرف
 
ز مـرغـا ب ، چـارســده ، شـویـج  و لــفــرا ه
هـمـه  دشــت و  د مـن  تا  کـهـکـشـا ن  بـرف
 
ز   آ بـُـل  تا  به  غــور قــنـــد و  پـســا بــنـــد
شــــد ه  خـلــق  خــد ا   را   پا ســبــا ن  بـرف
 
ز کـشــرو ،  یـمـه گـگ  تـا  مـــرز  نـر کــوه
گــرفـتـه  شــش جهــت  را  هـمـچـنـا ن  بـرف
 
ز آخـری ،سـرخـسـرای ، تـهـآ ب  و  ریگـچه
شـهــیــدا ن ، کا ه د رو ، تا اسـکــوا ن  بـر ف
 
چهـــل ا بـدا ل  و چـولـیـنـگ  شــا ه  مـــردا ن
مــرصـع   چـون  لـبــاس  خــســروا ن  بــرف
 
ز نـیــلـی  ، پا یـحـصــا ر  تا مـلــک   زیـر نـی
مــز یـــن  د شــــت و  در تا عـا شــقــا ن  بـرف
 
سـراســر قـا مــت  شـمـشــا د  جـــا م  ا ســـت
مـکـلــل هــمـچــو  شـــا خ  ار غــوا ن   بـرف
 
تــمــا مــآ  کــوه  و د شـــت   مـیـــهــنـــم  ر ا
بـه   بـر  کــرد ه   قــبــا ی  شـا یـگــا ن  بـرف
 
جگــر خـون  یـکــســره   عـشــا ق  عـــا لــــم
کـه  شـــد  ز نـجـیــر پا ی   رهـــروا ن  بـرف
 
کـهــد سـتا ن  و کــــــرُ خ  تا  کـشـک  کـهـنـه 
سـفـیـد ا ست  د شـت وپـل  تا غـوریا ن  بـر ف
 
ز چـشــت  و پـشـتـه  زرغــون  تا  به  ا وبـه
ســرا ســـر نـقــرگــو تا  کــوهـــســا ن  بـرف
 
فـــرا ه  و هــیـــر مـنـــد  و قــنـــد  هـــا  ر ش
گـرفـتـه  هــر کـجــا یــش  نا گــهــــا ن  بـر ف
 
ز فا رسـی  تا سـیا و شـا ن  نـقـره فـا م  ا ســت
بــبـســتـه   را ه   را بـــر  مــو تــرا ن  بــر ف
 
گــذ ره  ، کـُشـک  و ا د رسـکــن  ا زیـن  فـیـض
تـمـا مـآ   سـیـمـگــون  تا   زنــده جـا ن  بـر ف
 
به  ا مــیــد ی   که   قـحــطــی  خـتـــم  گــرد د
رسـیـد  ا ز  ره  کـنـون  ا یـن  مـهـمـا ن  بـرف  
 
کـــلاغ  و عــکــه   و  زاغ   و  زغـــن  نــیـــز
نـمـود نــــد  هـــر کـجـا  بـر آ شــیــا ن  بــر ف
 
ز   رنــج  خــشـکــســـا لــی هـــا   رهـــا نـــد
چـو رســتــم  د ر  نـبــرد  هــفــتـخـوا ن  بـرف
 
گــذ ر ا ز  بـرف   د ر  کـهــســا ر، د شـــو ا ر 
چو کا نکـور کــرده  مـشـکـل  ا مـتحا ن  بـرف
 
دریـغ  ا سـت  ا ینکه  در هــنـگا م  بـرفـکــوچ
به  نـرمـی، جـا ن  سـتـا نـد  سـر گـرا ن  بـرف
 
ا گــر تــو فـا ن  کــنـــد ، گــه،  گــه  یـقـــیــنـآ
کـــنـــد  مـســــد و د   را ه   آ ســمــا ن  بـرف
 
و گــر ا ز خـشـــم  و قـهـــرش  خـــم  نـیــا یـد
بــبــنــد د   را ه  را ، بـر خـســر و ا ن  بـرف
 
نـشـا ن  فــضــل  و  ا حـسـا ن  خـــد ا هـســت
حـضـور  و مــقـــد م  ا یـن  ا رمـغــا ن  بـرف

 
 

اوستـا د فـضـل الـحـق فــضـل
چغـچـران  دیار فـیـروزکـوه  غــور  سال1392 هـجـری شـمـســی 
 
 
ا یـن پارچه به منا سـبـت باریدن اولـیـن  برف پرفیض زمستان سال 1392 هـجـری شـمـسی واستـقـبـا ل شـعــر زیبای شاعـر جوان  وبا احساس غـور محترم حبـیـب الله سـرود زیر عـنـوان ( بــرف ) به نـظـــم آورده شده اسـت.