آرشیف

2014-12-2

یحیی دبیر

ارمغان

سربگريبان كرده ببينيد، چه ارمغان آوردند
فرهنگ فساد،چوروچپاول به ميان آوردند
اختطاف ، تروروناامنى درين زمان آوردند
قحطى وبدبختى ،بيكارى وقلت نان آوردند

بهرمنفعت خودظلم وتعدى برنگ دگردارند
چوكى ومقام ،محافظ وزيرپا لندكروزردارند
نه ازخداونه ازرسول خداترس وحذردارند
سالهاست ملك وملت راويران و دربدردارند

جمع كثيرشان دورازعلم وكمال وفضيلت اند
به ظاهرمسلمان ،درعمل نه پايبندشرعيت اند
غرق رشوه وفساد،درپى غصب وغنيمت اند
خلقى محتاج ، نه صاحب رحم وشفقت اند

سرمايه ومال بيت المال رابه يغماوغارت بردند
زافزون شروفسادآبروى ملت وهم دولت بردند
نه نظم وعدل ودادحيات مردم رابه ذلت بردند
يك عمرناامنى ملك وملت رادور زامنيت بردند

كنون هم درتلاش وپى كسب مقام وقدرت اند
چون زبركت اختلاس ورشوه مافياى ثروت اند
پندارى كه زهفت پشت وارث مقام ودولت اند
درواقعيت امرخودمسبب همه جرم وجنايت اند

دبير٢٠١٤ هالند