آرشیف

2020-3-20

محمد اسحاق ثنا

ارمغان بهار

از طراوت از شگفتن ها نشان دارد بهار 
از شقایق های رنگین ارمغان دارد بهار

ابر نیسان اش غبار از چهره ای گل میبرد 
نیروی بارندگی تاب و توان دارد بهار

بوی جان پرور رساند صبحگاهان از چمن 
بر مشام خسته گان عنبر فشان دارد بهار

مقدم اش در کشور آبایی ما شاد باد  ‌ا
از نوید صلح امسال اش نشان دارد بهار

در شکست دشمنان از روزگاران قدیم 
سال نو از کامیابی داستان دارد بهار

از ستم از بی تمیزی های بیداد (غنی)
ناله و حسرت کنان شور و فغان دارد بهار

بهر قلب غاصبین و فاسدان حرفوی 
پاره سازد بین گل تیر و سنان دارد بهار

خواب غفلت تا به کی بر خیز از خواب گران
کار خوب و روز نیکو ارمغان دارد بهار

دشت لاله فصل گل آواز صوت مرغکان 
منظر زیبا ثنا صاف و عیان دارد بهار