آرشیف

2015-1-8

محمد جمعه متین

ارزش واهميت گفتن پنج حرف صلوات

هوالباقي

صلوات : بهترين هديه از طرف خداوند براي انسان است.
صلوات : تحفه‌اي از بهشت است.
صلوات : روح را جلا مي‌دهد.
صلوات : عطري است كه دهان انسان را خوشبو مي‌كند.
صلوات : نوري در بهشت است.
صلوات : نور پل صراط است.
صلوات : شفيع انسان است.
صلوات : ذكر الهي است.
صلوات : موجب كمال نماز مي‌شود.
صلوات : موجب كمال دعا و استجابت آن مي‌شود.
صلوات : موجب تقرب انسان است.
صلوات : رمز ديدن پيامبر در خواب است.
صلوات : سپري در مقابل آتش جهنم است.
صلوات : انيس انسان در عالم برزخ و قيامت است.
صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات : انسان را در سه عالم بيمه مي‌كند.
صلوات : از جانب خداوند رحمت است و ار سو فرشتگان پاك كردن گناهان و از طرف مردم دعا است.
صلوات : برترين عمل در روز قيامت است.
صلوات : سنگين‌ترين چيزي است كه در قيامت بر ميزان عرضه مي‌شود.
صلوات : محمبوب‌ترين عمل است.
صلوات : آتش جهنم را خاموش مي‌كند.
صلوات : زينت نماز است.
صلوات : گناهان را از بين مي‌برد.
صلوات : فقر و نفاق را از بين مي‌برد.
صلوات : بهترين داروي معنوي است.
چه خوب است كه انسان هميشه اهل صلوات، باشد. چرا كه پيامبر نيز دائم الصلوات بوده‌است. 
چه خوب است كه هميشه زيان انسان مشغول ذكر صلوات، باشد و فضاي جامعه و محيط كار خود را معطر به صلوات، نماييم.
با ذكر صلوات، غم و اندوه و حزن را از خود دور كنيد.
با يك صلوات، نوري در بهشت براي خود بيافرينيد.
با يك صلوات گناهان خود را پاك و تولدي ديگر براي خود بوجود آوريد.
با يك صلوات پاداش هفتاد و دو شهيد را براي خود ثبت كنيد.
با يك صلوات ده حسنه براي خود ثبت كنيد.