آرشیف

2015-1-16

محمد نعیم تیمن

ارزش آب از دیـــــــد گاه اسلام

ارزش آب از دید گاه اسلام

درقرآن کریم به واژه (ماء) 63 بارذکرشده وتوجه ویژه به آن شده است چنانچه دراین آیه مبارک میخوانیم ترجمه: از آب همه چیززنده است. ودرآیه دیگری چنین تذکررفته است ترجمه: ماآب پاک وپاک کننده راازآسمان فروفرستادیم.
به هرحال آب مظهر پاک کننده زشتی ها وآلودگی ها ونوید بخش سلامت وبهزیستی انسان ومحیط زیست اومیباشد مورداستفاده اصلی از آب شامل مصارف شهری ، خانگی ومصارف زراعتی وصنعتی بوده از آب های سطحی علاوه بر مصارف یادشده برای حمل ونقل کالاها ومسافرین نیزاستفاده میشود بنابرآن آلوده شدن وضایعات بوسیله انسان بابرداشت بی حساب ازمنابع آب سطحی وزیرزمین، مصرف بی موردآب درمنازل ، مزارع وصنایع ، سبب پائین آمدن مقدارآب های زیرزمینی میگردد برعکس حفظ جنگلات وپوشش نباتی موجب حفظ منابع آب شیرن درسطح کره زمین است طوریکه مشاهده میشودمادرزندگی روزانه خودچه اندازه آب را اسراف مینمائیم چنانچه درحالت عادی درهردقیقه میزان آب خارج شده از شیردهن پایپ یانل آب بین (11) تا (19) لیتر میباشد واگر شستشوی ظروف ده دقیقه طول بکشد ودرتمام مدت شیردهن بازباشد 110 الی 190 لیتر آب مصرف میشود همین طوراگر استعمال مسواک پنج دقیقه طول بکشد ودرتمام این مدت شیردهن آب بازباشد.

 

هموطنان عزیز!
بیایید از انداختن هرنوع کثافات شستشوی وسایط نقلیه وعراده جات وانداختن روغنیات آنها دربندها، دریاها، جوی ها ونهرهاکه باعث آلوده ساختن آب میشودخودداری کنیم. تا از یکسوبااین کارشکران نعمت خداوند رابجا آورده وظیفه دینی خویشرا انجام دهیم. و از سوی دیگرنسل های امروزی وفردای کشوررا از نعمت آن محروم نسازیم.