آرشیف

2015-1-8

njehanzib

ارتباط بدن فیزیکی ما با صدا یا Sound :

 

به نظرمن امواج الکترومقنا طیسی مغزی به قسم ارتعاشات صوتی یا فریکونس های صوتی به عالم هستی متصاعد میگردند، انواع موج را ما در رنگین صلح (۱) به مطالعه گرفتیم هرموج دارای ارتعاشات یا فریکونسی صوتی است، بعضی ازا ین امواج برای عضویت مفید و یک تعداد شان برای عضویت مضراست ، با فکر نمودن ما فریکونسی صوتی امواج الکترومقناطیس به عالم هستی میفرستیم، افکار ما همه انرژی اند ماهمه انرژی هستیم هرعضو از بدن ما با فریکونس منظم تنظیم گردیده با تغیر این فریکونسهای صوتی در عضو، عضونمیتواند به وظایف نورمل یا فیزیولوژیک خود ادامه دهد و حالت مرضی را به خود میگیرد، اکثر ما از مصاب شدن به امراض انتانی یا میکروبی درهراس هستیم و درصدد تداوی و وقا یه ای ان و اما غافل از این که امراض روحی روانی و عصبی خطرناک ترازان است که ما فکر انرا هم نکردیم ، تمام اجسام زنده و غیرزنده درخود دارای فریکونسی صوتی ا ند، با تغیر فریکونس صوتی ماده و انرژی تغیر میکند، مثلاً قلب عضویست در بدن که وظیفه پمپ خون و انتقال خون درسیستم دوران خون را در بدن به عهده دارد، اگرما فریکونس ضربان قلب را درحالت نورمل و درحالت ا یکه شخص استرس دارد مشاهده نمایم تغیرات درضربان قلب به مشاهده میرسد و یا در حالت ترس ضربان قلب سریع یا شخص تاکی کاردی احساس میکند، تغیر در فریکونسهای اهتزات صوتی در عضوی از بدن باعث میشود که اعضا وظا یف نورمل یا فیزیولوژیک خودرا انجام داده نتوا ند وحالت مرضی را به خود بگیرد درنتیجه حالت جسمی یا فیزیکی ما تغیرمیکند.