آرشیف

2015-5-11

محمد دین محبت انوری

ارتباطات مـــوثـــر

مورخ 16 ثور1394
محل: ولسوالی دولت یار ولایت غور
به اطاق رفتم ونشسته بودم که چشمم به کنار کلکین به پاکت سفید افتاد پاکت را برداشته باز کردم درآن دعوت نامه از سوی دفتر ساحوی موسسه همکارافعان اید در ولسوالی دولتیار ولایت غور برایم نوشته بود که فردا ساعت ده قبل از ظهر درمحفل ارتباطات شوراهای انکشافی همبستگی ملی با دولت وارگانهای دولتی وغیر دولتی دعوت هستم گرچه ازین موضوع قبلا خبر نبودم ولی پلان ساحوی خودرا معطل نمودم ومنتظر اشتراک در محفل ماندم.ساعت موعد فرارسید روسای 51 شوراها ازنقاط مختلف ولسوال ، قوماندان امنیه، قوماندان نظم عامه، مدیر امنیت،مدیرمعارف، قاضی وسایرارگانهای دولتی ونهاد های مدنی واجتماعی ولسوالی دعوت شده بودند. محفل درخیمه بزرگ در صحن حویلی دفتر ساحوی افغان اید برگزارمیشد خیمه بزرگ با پایه های آهنی ستون های مستحکم ودریچه های چوکاتی کوچک روشنای نور را داخل خیمه بیشتر میساخت. محفل رنگ ورونق با شکوهی بخود میگرفت هرلحظه مهمانان واشتراک کننده گان به سوی خیمه می آمدند روسای شوراها ازمناطق دور دست ذریعه موتورسیکل خودرا به آنجا رسانده بودند.زنان جوان اعضای شوراهای قریه جات نیر با همرای محرم خود حاضرمیشدند.قبل ازینکه محفل شروع شود، بیرون از خیمه روسای شورا با کارمندان موسسه همکار گفتگوهای صمیمانه داشتند اعضای دولت واراکین بلند پایه دولتی لحظه به لحظه حضور بهم رسانده ویک مجلس صحبت اهل نظررا در اطراف خیمه تشکیل داده بودند درین گفتگوها بیشترمعرفی وحرفهای صمیمانه ازکار ومصروفبت تا نواقص ومشکلات را احتوا میکرد.
وقت آغاز محفل نزدیک میشد وهمه اشتراک کننده گان چشم براه رسیدن جناب ولسوال بودند تااینکه ولسوالی قوماندان امنیه وتیم همراهش به داخل حویلی وارد شدند ولسوال وقوماندان امنیه را چند سرباز مسلح ومجهز پاسبانی میکردند.
محفل دروقت معین شروع گردید. طبق تقسیم اوقات داده شده توسط مسول ولسوالی معرفی برنامه های کاری در ولسوالی صورت گرفت وبعدازآن آمر نظارت دفترهمبستگی ملی در رابطه به محفل سخنان خودرا ارایه نمود وبعدا ولسوال سخنرانی همه جانبه نموده ورضایت وهمکاری خودرا از دفتر ساحوی افغان اید نشان داد ومحفل وآنروز را در بابت ارتباطات برای جامعه یک ضرورت خوانده وآنرا یک ابتکار بی یپشینه از سوی دفتر موسسه همکار وانمود ساخت.
در نوبت بعدی روسای شوراها توقعات خودرا از دولت وارگانهای دولتی وغیر دولتی وجامه مدنی وفرهنگی بیان نمودند واین محفل را یک خط مستحکم ارتباطات نیک ومفید وهمکار بین دولت ومردم خواندند.
باید گفت که در شروع محفل برای هریک اشتراک کننده گان یک بیگ با قلم وکتابچه بشکل تحفه تعویض گردید.
روسای شورهای انکشافی نظریات، توقعات، پیشنهادات وانتقادات خودرا به محفل ارایه کردند که ازسوی ارگانهای مسول جواب ارایه گردید وهمچنان روحیه محفل طوری جلوه میکرد که حکومتداری خوب دروجود مردم جلوه میکند وتوسط سهم مردم درحکومت برملا میشود ومردم احساس حق سهم وحق ابراز نظر در حکومت را دروجود خود حس میکردند وازین محفل وورکشاپ بهره ارزنده فراوان بردند ودرحالی این ورکشاپ دایرشده بود که قبلا بین مردم ودولت یک فاصله نظر وابهام وجود داشت اگر عضوی از شورای به نزد ولسوال ویا قوماندان امنیه مراجع میکرد به مشکل میتوانست که با ایشان ملاقات کنند ویا هم دادخواهی شانرا کسی گوش نمیکرد درحالیکه درمحفل ولسوالی خودرا مسول وجواب ده در نزد مردم میدانست.
محفل توانست که ارتباط بین دولت وشوراهای انکشافی ایجاد کرده وبه سهولت اعضای شوراهای انکشافی بتوانند که حرفها، خواسته ها ونظریات خودرا به تمام ارگانهای دولت درمیان بگذارند واز آنها درهمان محفل وعده همکاری بگیرند.
اصل وپایه ارتباط محکم بین شوراهای انکشافی  ودولت برای همکاری وهماهنگی دوامدار جهت توسعه انکشاف وبازسازی گداشته شد.از دفتر موسسه همکارافغان اید در ولسوالی دولت یار در رابطه به ابتکار تدویر محفل با شکوهی جهت تامین ارتباطات بین مردم ودولت سپاس فراوان میکنیم وموفق وپایداری نصیب ایشان باد.

ارتباطات موثر

ارتباطات موثر

ارتباطات موثر

ارتباطات موثر

پایان
ولسوالی دولتیار
ثور 1394