آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

ارباب دگر

 

طـــالـب ار خـواهـد کـه گـیـرد باز ارباب دگـــر
بــاز پــیـچـــانــد جـهـان در قـعـرسـیـلاب دگـــر
 
از چـه نـایـد در وطــن خــوانــد نمـاز بـی ریـا
بـانـگ بـیـجـا مـیکـشـد از کـنـج محـراب دگــر
 
در تـبـایـن بـیـنـم ارملای مسجد حق به اوست
نـغـمـه ی ســازم نـمـیـخـوانـد بـه مضراب دگر
 
((خواب غفلت خانه درچشم گرانجانیکه کرد))
گـسـتــرد بـرغـفـلـت خـود بـســتـر خـواب دگـر
 
از درون چــرک خـود هـژمـونـی سرمایـه دار
مـیـدهـــد مارا هـمــی بــر گـود گــــرداب دگـر
 
نـبــض گـیــتـی را خــراب آبـاد مـیسازد ستـم
مـیـزند بــر فـرق آن تـا گــرز سـهــراب  دگـر
 
مـنـبـع فــکـرم کـه دارد در بـغـــل آب حـیــات
مـیـفـشـانـد در گـلـویـش تــشــنـه را آب دگــر
 
بـرق آهـم  پــرتــو افـشـانـد چـو مهر آسمان
مـیـــدوی بـیـجـــا بـه طـرف کـرم شبـتاب دگر
 
دست خود نازم که میبخشد به من نان حـلال
نیست فـخـرار میخوری ازدیـگ وبـشقاب دگر
 
درنظام توست (کرزی) مایه ی رنـج و نـفـاق
می نهد (فآرخآاری) بآرجآا سنگ تهداب  دگر