آرشیف

2020-5-26

دکـتـر بصـیر کامجو

اراده
اراده ، خواسته دل وآرزو، آهنگ و عزم ، میل و خواهش ، غایت و نیت داشتن به اجرای یک فکر درعمل است

ادامه مطلب در اینجا