آرشیف

2018-5-3

دوکتور ص. سعیدي

ارادهء ملت را دور نه زنید!

ارزانترین، سريعترين، بی دردسر ترین  نظام و حاكميت( برای به قدرت رسیدن و حاکمیت) حاكميت  ديكتاتوری فردی است. 
قانون اساسی، شعبات ، انستيتوتها و وسایل آن، قضا، څارنوالی، وکیل مدافع، مرافعه طلبی و تطبیق قانون، انتخابات، وکیل، مدت وکالت و دهها وسایل دیګر دیموکراسی  با وجود تمام کاستی های آن یګانه وسیله ای است که بشریت امروز در اختيار دارد.  تعويض آن با وسایل تاریخ زده  و غیر ستندرد مجاز نیست و چنین تلاش عواقب بد نیز دارد.  
بکار ګیری روش های متداول عصر امروز حاکمیت مردم ( در حالت مااكثريت و مسلمان) حاکمیت قانون پُر مصرف و جنجالهای خود را دارند اما هیچ یک ازین جنجال ها، پيچیده ګی ها، مصارف حق و صلاحیت این را به کس نمی دهد که از آن ګذشت و ارادهء  ملت را دور بزند. این دور زدن ملت و در مورد ملت، در غیاب ملت تصمیم ګیري  روش خطا، نادرست غیر قابل قبول و سخت مضر  و پشيمان کننده است. 
قبول است که به خاطر  مداخلات ناجایز  خارجی ها و عدم آمادګی لازم، همسایه های افغان دشمن، انتخابات  به موقع به خاطر تعلل و عدم امادګی های لازم و به موقع حاکمیت به صورت درست دایر شده نمی تواند و کار برای انتخابات شفاف و سراسری به صورت جدی میلګند.  
قابل قبول که علت دیګر و عمدهء لنګیدن قانون همانا عدم تطبیق  قانون به صورت پيګیر هم است. 
در نتیجه این پول استخبارات خارجی، پول مواد مخدره و خیانت است که نتایج انتخابات را رقم بزند.  
عامل دیګر این حالت منفی،  وجود کتله   های بزرګ از افغانها، خاصتاً پشتونها در اطراف و محلات تحت نظر و تسلط  دشمن بی رحم اند و دشمن انتخابات را رد کرد. درنتیجه نتایج انتخابات مظهر ارادهء ملت نمی شود. 
درنتیجه نتایج انتخابات غیر واقعی و نظام ساخته شده بر بنیاد نتایج انتخابات مظهر  ارادهء ملت نه خواهد بود و چنین بی بنیاد را دشمنان به آسانی با تمام هست و بود. آن از بین برده خواهند توانست!  اینکه   ګناه این حالت قبل از همه به صورت عمده به ګردن این حاکمیت و حاکمیت قبل است و اینکه ګناه این حالت به دوش امریکا و دیګر متحدین خارجی این حاکمیت و سازمانهای جهانی متعهد در افغانستان است، بحث به جای خود باقی، اما  این یافتن مقصر راه اضمحلال  چنین حاکمیت ضعیف را با تباعت های بد تاریخی آن کس  ګرفته نه خواهد توانست. 
 
نباید فراموش کرد و قابل قبول نیست که سهم جامعهء جهانی را در افغانستان چنانچه متداول است کمک به مردم افغانستان معرفی و افاده کنیم و یا بنمایند. 
افغانستان و مردم آن در خط مقدم جبهه در عمل قبل از همه برای حمایت جهان از خطر کمونیزم و برای حمایت جهان از خطر افراطيت و اكسترميزم جنګیده اند ، میجنګند و ازهمه بیشتر قربانی داده اند و میدهند.  
بر جامعهء جهانی است تا در قبال مردم افغانستان، نه به نوع ترحم و شفقت، بلکی ادای مسوولیت نموده و در برابر این ملت  و امر مشترک  ادای وجیبه نماید! 
عدم آمادګی لازم و به موقع برای انتخابات در افغانستان و طفره رفتن از ارادهء ملت افغان برای کسب مشروعیت توسط حاکمیت و به تعویق انتخابات یک امر خطاء، نادرست و دارای عواقب بد در کشور ما است و خواهد بود. 
این به معنای سفارش عدم تطبیق قوانین و قبول عدم شفافیت نیست.
عدم مراعات قوانین و عدم انتخابات آزاد و شفاف با زمینه دادن به استعمال  پول استخبارات ایران و پاکستان، پول خیانت و جنایت سبب خواهد شد که پارلمان متعهد به خیانت و دشمن داشته باشیم و درنتيجه  اكثريت  ملت  به جنب مخالفين مسلح قرار خواهد ګرفت و در آن صورت نتيجهء تراژيك و تأسف بار معلوم است! 
شورا و یا اهل حل و عقد که بیشتر صبغهء دیني دارد  و یا جرګه که صبغهُ وسیع افغانی دارد میتواند به صورت مقدماتی و  همګانی  برای ایجاد کنسنسوس و توافقات ابتدایی عام برای دادن کاندید های مشترک و بخشش توافقات قابل قبول برای همه، حتی دور اول انتخابات ریاست جمهوری را تعویض کند، ممد  پروسهء انتخابات  باشد اما بهیچ صورت نباید ارادهء ملت افغان و ملت مسلمان  را دور   بزند و نباید آنرا به عوض انتخابات قبول کرد. چنین دور زدن ها عواقب بسیار بدی دارد! 

و ما عليناالا البلاغ المبين
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۲/۵/۲۰۱۸
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸