آرشیف

2015-11-17

عارف اْمید

ادعاهای ببرک وشرکا‌‌ء

درپورتال افغان – جرمن  مقاله آقای پیکارپامیر (حرفی درموردحفیظ الله امین ) توجه ام راجلب نمود وآنرابخوانش ګرفتم۰ بعدازمطالعه آن دیدم که همان آش است وهمان کاسه، یعني  تبلیغات بهمه آشنای مرحله نوین و تکاملي انقلاب کبیر ثور ، مرحله بربادي وطن وآغازتراژیدي تاریخ افغانستان۰ پنج مورد برداشت های  آقای پیکار ازامین حاوی مطالب قابل مکث است ولې اګربرآن بحث نقادانه صورت ګیرد نه اینکه چون نیمه ملاها فتوا های صادرګردد حداقل سه – چهار  مقاله را باید نګاشت که نه خواننده حوصله خوانش آنرا دارد ونه زمان حکم میکندتا درزمینه نګاشت ۰ زیرا شرایط کنوني ازاهل قلم میطلبد  تا طرق برون رفت ازحالت رقتبارکنونی که بهتر از حاکمیت  به «اصطلاح دموکراتیک خلق»، تنظیم های جهادی و طالبی نیست راجستجونمود۰ حضور جناب پیکارباید عرض نمود که  وجدان بیدارجرئت نمیتواند ازکجروی ها ونارواهای حفیظ الله امین  دفاع نموده واز کارروایي های ببرک وشرکاء ، سیاف ، ربانی ، حکمتیار ، مزاري ، مسعود وامثالهم  ستایش نماید۰                  
ممکن  نزدخواننده سوالې پیداشود که چرا عنوان نوشته ادعاهای ببرک وشرکاء انتخاب  شده است علت آن این است که نګارنده مقاله یعني آقای پیکاربه خاطرآنکه  دیدګا ها و نظریات  خودرا درمورد امین وبویژه سی آی اې بودن امین  را  ثابت  کنند برادعاهای بلندپایګان  حاکمیت دست نشانده شوروي (ببرک کارمل ،سلطانعلي کشتمند ، سترجنرال محمدنبي عظمیي، میرمحمدصدیق فرهنګ مشاور  کارمل ) ، ولادیمیر کوشکین  کدرعالی رتبه کی جی بی ووالنتین جنرال شوروي اتکا دارند ۰ جناب پیکار مینویسد : «امین نه نویسنده ومحقق بود ونه یک فردفاضل ومتفکر۰ چنانچه هیچ اثر کتبی هم ازخود بجا نګذاشت»  درمورد اثرکتبی امین بایدګفت که او درزمان حاکمیت خویش کتابې بنام ( انقلابي لاره ) نګاشت۰ اینکه کتاب مذکور تا کدام حدود اثرعلمي و پژوهشي بود ویا واقعیت های آن زمان را انعکاس میدادمورد بحث من نیست ۰ اما حرف درانیجاست که او یک کتابې تالیف نموده بود که با نصب کارمل برمسندقدرت  دولتی آن کتاب چون ده ها اثردیګر که عقب مانده ، ضدترقي وضدانقلابي خوانده میشدازکتابخانه ها وبازارجمع وناپدید شدند۰ اګر امین کشت خلفش کارمل وشرکاء نه تنها انسان ها ی وطن مارا که به اشغال شوروي  تن  نمی دادندنیست ونابود میکرد بلکه با کتب وآثار تاریخی هم خصومت نشان میدادنداوآنراازبین میبردند۰  آقای پیکارلطف نمایند وبګویند که اګر امین نویسنده ومحقق نبود خلفش کارمل نویسنده ومحقق بود و چنداثر دارد؟ یقینآ که کارمل هیچ اثر وحتی رساله ای  ندارد۰ البته کشتمند درلندن کتابی نوشت که میتوان آنرا  توصیفنامه پرچمي – شوروی  ومذمت نامه خلقی – مجاهد شمرد ۰ هم چنان سترجنرال عظیمي هم کتابي نګاشت بنام اردووسیاست درسه دهه اخیر۰ کتاب متذکره درواقعیت سند محکومیت سترجنرال وشرکای جرمش منحیث جنایتکاران جنګی است که ازشهکاری هایش در سرکوب وحشیانه  هموطنانش که بخاطر طرداشغالګران شوروي ازسرزمین مقدس شان میجنګیدند باافتخاریادآوری نموده است۰  جناب پیکار از « ثناگويی و چاکرمنشی در پيشگاه کرملين نشينان » امین مینویسند ۰ اګر امین چاکر کرملن نشینان بود بکدام منطق اورا میتوان سي آی اې شمرد؟ اګرامین چاکر کرملن بود چرا  کرملن نشینان دستور تروراورا دادند وببرک را بجایش نصب کردند؟ واګرامین عضو سی آی اې بودچرا محافل حاکمه واشنګتن امکان کسب  دکتورا را باو ندادند؟ امیداین معما  را جناب پیکارخودحل کنند۰ آنچه مرا ناګزیر ساخت مختصرآ درموردمقاله آقای پیکار بنویسم این نکته جالب بود که جناب شان از پیروان حفیظ الله امین  یا بګفته او« امینیستها» که درمرحله نوین وتکاملي انقلاب ثورخلقي های سرکش ومخالف اشغال را به همین نام یادمینمودند میخواهندتا « از مردم درد ديدۀ ما علنا و عملآ پوزش بخواھند۰»  درزمینه بایدګفت که متاسفانه تاریخ سیاسي کشورما چون تاریخ مشرق زمین تاریخ استبداد وخشونت است۰ امین هم بیرحمانه کشت، کارمل ونجیب هم ، مجاهد و طالب هم وامروزي ها هم بنام تروریست میکشند ۰ ولی قضاوت مردم ما اعم ازپشتون و غیرپشتونش  درمورد فرمانروایان کشورازاغلب تحصیلکرده ها  فرق دارد ۰ مردم ما امیرعبدالرحمن خان  را با همان استبدادش با شاه شجاع دریک ردیف قرارنمیدهند۰ ازشا شجاع منحیث یک دست نشانده انګلیسي نفرت دارند ولې مقبره امیرفولادی درقلب پایتخت کشور قراردارد وکسې طی بیشتراز یک سده  بآن صدمه نرسانیده است۰ مردم ما حفیظ الله امین را دست نشانده وشاه شجاع ثاني نخواندندآنطوریکه کارمل را شاه شجاع ثانی نامیدند۰ بتاسف که  طی سال های بحران دیرپای اخیرکشور، ما فرمانروایان وحاکمیت های خوبی نداشتیم وهمه شان بلا استثنی در برابرمردم خویش قرارګرفتند  ازین رومیباید تمام شان ودرپیشاپیش همه  ببرک وشرکاء  دربرابرملت ستمدیده  خویش ازکارروایي های منفي ونارواهای خویش پوزش بخواهند، زیرا ببرک وشرکاء  بنام پیروزي مرحله نوین وتکاملي انقلاب ثوربر سرنوشت مردم ووطن ما اتحادشوروي را مسلط ساخت ۰
 دراخیر اینکه من ازچرخش ۱۸۰ درجه شنیده بودم و از آقای پیکار از چرخش ۳۶۰ درجه یي  میخوانم امیدجناب شان اګر تذکرات کوتاه  بنده رادرمورد مقاله ایشان واردنمیدانند  وعلاقمند ادامه بحث درزمینه هستند درمورد چرخش ۳۶۰ درجه ای نیزمعلومات ارائه نمایند۰
یادداشت :  چون مقاله موردبحث در پورتال افغان -جرمن نشرګردیده بود مطلب را نخست غرض نشربه آن پورتال  ارسال داشتم اما درآن صفحه نشرنشد۰با آنهم درزمینه ازآنها طالب معلومات شدم مګرپاسخې دریافت ننمودم۰

پایان