آرشیف

2017-8-20

دکـتـر بصـیر کامجو

ادعاء گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها، نادرست و دروغ محض است

واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ، اتکاء نفس ، خود سالاربودن ، خود مختاربودن ، خود مستقل بودن ، آزادی داشتن ،  به آزادی کار کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن ، دردست داشتن سرنوشت خود ،  اختیار ، اجازه ، خود ارادیت … می باشد .

ادامه مطلب در اینجا