آرشیف

2018-2-19

yfirozkohi

اخیرا داود جان صالحی پسرآقا عبدالعلی خان صالحی بلفعل دستگیر گردید

از طرف ارگانهای گشفی متهم با اخذ رشوت مبلغ یک صد هزار افغانی دستگیرگردید وپرونده داود جان صالحی در دادستانی های شهر فیروزکوه درحال شکل گیریست دوستان داودجان هم از چپن داران وبی چپنان فراوان درب دادستانی را دارند واز دادستانهای محترم تقاضا به عمل می آورند تا داودجان صالحی آزاد گردد. یک تعداد ازڅارنوالان حرف به زبان نمی آورند وتعداد بیشتر ایشان حوالت به قانون مینمایند ازینکه یگانه مرجع تطبیق قانون برشهروندان دادستان های محترم اند، ما به داود جان صالحی روزهای خوش آرزو میبریم واز دادستانی محترم استناف غور امیدواریم تاعدالت را برکرسی تکیه برند.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی