آرشیف

2018-2-19

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

اخیرا داود جان صالحی پسرآقا عبدالعلی خان صالحی بلفعل دستگیر گردید

از طرف ارگانهای گشفی متهم با اخذ رشوت مبلغ یک صد هزار افغانی دستگیرگردید وپرونده داود جان صالحی در دادستانی های شهر فیروزکوه درحال شکل گیریست دوستان داودجان هم از چپن داران وبی چپنان فراوان درب دادستانی را دارند واز دادستانهای محترم تقاضا به عمل می آورند تا داودجان صالحی آزاد گردد. یک تعداد ازڅارنوالان حرف به زبان نمی آورند وتعداد بیشتر ایشان حوالت به قانون مینمایند ازینکه یگانه مرجع تطبیق قانون برشهروندان دادستان های محترم اند، ما به داود جان صالحی روزهای خوش آرزو میبریم واز دادستانی محترم استناف غور امیدواریم تاعدالت را برکرسی تکیه برند.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی