آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

اخیرآ سید محمد انور رحمتی شخصیت سرشناس کشور به کرسی مقام ولایت غور رسمآ جلوس فرمودند

رحمتی درروز دوم کاری خویش فعالین جامعه مدنی غور را که ازنهاد های گوناگون فرهنگی اجتماعی نمایندگی می نمودند به فضا ی کاملا باز به حضور پذیرفتن. نماینده نهادهای جامعه مدنی وحقوق بشر غور حضور پربار اقای رحمتی را درغور خیر مقدم خوش امدید وشاد باش عرض نمود وبه جناب رحمتی افقهای روشن حیاط کاری درپرتو کاروتلاش شان به جامعه فقیر وعقب کشیده شده ای غور ازبارگاه خداوند گار عالم وادم ارزو بردند .
متعاقبآ اقای رضای ریس حقوق بشر غور ازکارکردها ،مشکلات ونابسامانی ها ی فعالین جامعه مدنی وحقوق بشردرغور به اقای رحمتی معلومات قوی را ارائه فرمودند که مورد توجه ایشان قرار گرفت .
جناب اقای رحمتی ازفعالین جامعه مدنی وحقوق بشرغور اظهار سپاس وقدردانی فرمودند وتوجه ایشان را درپرتو حسن همکاری متقابل ارزو بردند وضمنآ خاطرنشان فرمودند که درب مقام ولایت غور بروی همه مردمان غور ویژه جامعه مدنی وحقوق بشر غور باز است .
ضمنآ یاد اوری فرمودند نهاد های جامعه مدنی وحقوق بشر غور به مثابه پل ارتباط میان مردم وحکومت می توانند کارکردهای مارا با مردم ومشکلات مردم را پیش روی حکومت با زگشای نمایند من به صفت والی غور چشم به راه انتقادات سالم وسازنده شما وپیشنهادات خوب شما درراستای حکومت داری خوب بدرقه نمی نمایم وانتظار همکاری های قوی را ازعلما ، روحانیون وشخصیت های با نفوذ غور ویژه ازفعالین جامعه مدنی وحقوق بشر غور انتظار دارم تا بی توانیم به کمک هم دیگر درقدم نخست پرچم دار صلح وامنیت درغور باشیم جلسه نهادهای جامعه مدنی وحقوق بشر غور با جناب اقای رحمتی والی مقام ولایت غور با فضای هم دیگر پذیری وحسن نیت به پایان رسید ووالی غور انتظار برد تا این نخستین نشست من با شما نباشد ازشما انتظار می برم تا مرا درجریان کار وفعالیت های خودها قرار فرمایند ونارسای های مارا در رسانها ی کشور انتقادفرمایند تا ما راه مانرا درپرتو حکومت داری خوب دریابیم تشکر ازشما وازتک تک شما با این جلسه خوب که بامن داشتید قدردانی می نمایم درب مقام ولایت به رخ همه مردمان غور که مرا کمک فرمایند باز است .